Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P63/12/2011 Informacja o wyniku postępowania Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Oznaczenie postępowania: P63/12/2011

 

informacja numer ZŻ/341/25/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 03.01.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa

za cenę: 66.650,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum Lider: Szpital Solec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Solec 93, 00-382 Warszawa

Uczestnik: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa – Wawer

ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

za cenę: 128.400,00 zł – oferta uzyskała 51,91 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa

za cenę: 66.650,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

EMHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ludowa 17 lok. U1, 00-780 Warszawa

za cenę: 72.140,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Nasze Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

za cenę: 74.360,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.