Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

1) Pakiet nr 1 – dostawa pieczywa w dzielnicy Śródmieście, Ochota

2) Pakiet nr 2 – dostawa pieczywa w dzielnicy Wola, Bemowo

3) Pakiet nr 3 – dostawa pieczywa w dzielnicy Ursus, Włochy

4) Pakiet nr 4 – dostawa pieczywa w dzielnicy Mokotów, Ursynów

5) Pakiet nr 5 – dostawa pieczywa w dzielnicy Bielany, Żoliborz

6) Pakiet nr 6 – dostawa pieczywa w dzielnicy Praga Północ, Praga Południe, Wawer.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym:

        1) posiadają  samochody do przystosowane do rozwożenia pieczywa (co najmniej 1 samochód w przypadku składania oferty na jeden pakiet, dwa samochody w przypadku składania oferty na 2 pakiety, 3 samochody w przypadku składania oferty na trzy pakiety, 4 samochody w przypadku składania oferty na 4 pakiety, 5 samochodów w przypadku składania oferty na 5 pakietów, 6 samochodów w przypadku składania oferty na 6 pakietów),

   2) wypiekają co najmniej 2.000 szt. pieczywa dziennie,

oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   -  80 %

Jakość                                                 -  20 %

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 01.12.2006 r. roku do godziny 12.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 01.12.2006 r. o godzinie 12.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.

 

Warszawa, 20.11.2006 r.

 

pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.