Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P55/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i wywóz odpadów

 

Oznaczenie postępowania: P55/11/2011 

Warszawa, dnia 01.12.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2546/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

pkt 8 ppkt 8.1 SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu wystarczy aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zezwolenie w zakresie transportu?

Przedmiotem postępowania jest bowiem wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych, segregowanych, gabarytów, liści / gałęzi, gruzu, śniegu itp. i powyższe zezwolenia uprawniają przedsiębiorców do prowadzenia działalności odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta.

Natomiast wyszczególnione w specyfikacji zezwolenie na zbieranie odpadów oznacza czynność czasowego magazynowania odpadów, a nie faktyczne zezwolenie na ich odbieranie z terenu gminy.

Składamy zapytanie czy wystarczy posiadanie zezwolenia na transport oraz odbieranie odpadów komunalnych, które faktycznie umożliwiają odbieranie danego odpadu oraz jego przetransportowanie do miejsca unieszkodliwiania. Jeżeli bowiem oferent ma zakontraktowane miejsce unieszkodliwiania może je dzięki posiadanemu zezwoleniu na transport dowieść bez konieczności magazynowania czyli zbierania.

Zamawiający precyzuje treść pkt 8.1 SIWZ:

 

8.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – posiadają:

a)    posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i  transportu odpadów

b)    posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy

 

 

 

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający modyfikuje pkt 8.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

8.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – posiadają:

 

a)    posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i  transportu odpadów

b)    posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy

 

2) Zamawiający modyfikuje pkt 9.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.1  Koncesji, zezwolenia lub licencji:

9.1.1    Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.).

9.1.2    Zezwolenia na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

 

3) Zamawiający dodaje pkt 19.4 SIWZ o następującym brzmieniu:

 

19.4Przed zawarciem umowy, Wykonawca, nieposiadajacy zezwolenia na zbieranie odpadów (a posiadający zezwolenie na transport odpadów) wydanego na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) przedstawi umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.


Numer ogłoszenia: 407906 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 398456 - 2011 data 25.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpiecznie, w tym magazynowania, oraz w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
 • W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - a) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów b) posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy. 

Numer ogłoszenia w BZP: 403034 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 398456 - 2011 data 25.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 1) 2.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku składania oferty na część nr 2) 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 1) 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku składania oferty na część nr 2) 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ..Warszawa: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 398456 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 1) 2.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku składania oferty na część nr 2) 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpiecznie, w tym magazynowania, oraz w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z odbiorem i wywozem odpadów: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1) wartość każdego ze zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 100.000,00 zł. z podatkiem VAT, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2) wartość każdego ze zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 15.000,00 zł. z podatkiem VAT,, 3) a w przypadku składania oferty na obie części postępowania - wartość każdego ze zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 115.000,00 zł z podatkiem VAT.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1) dysponują co najmniej czterema samochodami przeznaczonymi do wywozu odpadów, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2) dysponują co najmniej jednym samochodem przeznaczonym do wywozu odpadów, 3) a w przypadku składania oferty na obie części postępowania - dysponują co najmniej pięcioma samochodami przeznaczonym do wywozu odpadów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A lub 4B do SIWZ - w zależności od części zamówienia na którą składana jest oferta. 4) Dowód wpłaty wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: www.aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponować wskazanymi samochodami w wykazie narzędzi załączonym do oferty obowiązany jest wskazać Zamawiającemu inne samochody przystosowane do transportu odpadów, 2) zmiany umowy poprzez dodanie nowych lokalizacji do wykazu placówek z których odbierane i wywożone będą odpady w przypadku uruchomienia nowych placówek przez Zamawiającego, w ramach dodatkowego wywozu lub zwiększenia częstotliwości wywozu kontenerów / pojemników z przypadku zwiększonego zapotrzebowania Zamawiającego Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1 - Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1 - Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2 - Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2 - Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ Odbiór i wywóz odpadów
Dokument Adobe PDF / 0.6 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.