Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P12/04/2011Warszawa, dnia 27.06.2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1367/W/11/ZP/AK

                                                                                  Do Wykonawców

                                                                                  biorących udział w postępowaniu

                                                                                 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący zakresie:

 

1) do pkt 3.2 SIWZ dopisuje się:

  a) ppkt 21A o następującej treści:

21B) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychprace dotyczące wewnętrznej instalacji gazu.

  b) ppkt 33 o następującej treści:

33) Przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego.

 

2) do Załączników SIWZ (str. 19) dopisuje się:

 a) ppkt 21A o następującej treści:

21B) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychprace dotyczące wewnętrznej instalacji gazu.

  b) ppkt 33 o następującej treści:

33) Przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego.

 

3) w Załączniku nr 2 (Wzór umowy) w § 1 ust. 3 dopisuje się:

  a) lit. u2 o następującej treści:

  u2)  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychprace dotyczące wewnętrznej instalacji gazu.

  b) lit. gg o następującej treści:

gg) Przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego.

 

Zamawiający przesyła w załączeniu (e-mail) oraz zamieszcza na stronie internetowej, w związku z dostrzeżonymi brakami wersji elektronicznych dokumentacji projektowej:

1) STWiOR Prace dotyczące wewnętrznej instalacji gazu, POBIERZ

2) Przedmiar robót na wykonanie instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego (pomocniczo). POBIERZ

 

Zamawiający jednocześnie przesyła w załączeniu sprawdzoną i kompletną płytę CD z dokumentacją projektową, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej:

http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=15945

w postaci oddzielnych folderów, w celu umożliwienia bezpośredniego i szybkiego pobrania.

 

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert poprzez zmianę treści SIWZ w następującym zakresie:

 

4) pkt 11.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 01.07.2011 r. do godz. 12:00 , kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

5) pkt 11.5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

          Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na Adaptację obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 01.07.2011 r. do godz. 12:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

6) pkt 14.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 01.07.2011 r. do godz. 12:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

7) pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.3  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na Adaptację obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek. Nie otwierać przed 01.07.2011 r. godz. 12:30.” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

8) pkt 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.6  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 01.07.2011 r. o godz. 12.30.


 

Warszawa, dnia 22.06.2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1345/W/11/ZP/AK

                                                                                  Do Wykonawców

                                                                                  biorących udział w postępowaniu

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

W udostępnionym na stronie przedmiarze: „Przedmiar robót na dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza” w postaci pliku Przedmiar technologia.pdf brakuje 5 strony przedmiaru z pozycjami 44-59. Proszę o udostępnienie brakującej strony albo kompletnego przedmiaru.

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma, przekazuje CD z kompletnym „Przedmiarem robót na dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza”, z brakującą str. nr 5. Przedmiar zostaje także zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

2.

W opisie Projekt instalacji wentylacji mechanicznej pkt 3.3.11 znajduje się wykaz central wentylacyjnych z adnotacją „wg załączonej oferty”, która jednak nie została załączona. Zwracamy się z prośbą o przesłanie specyfikacji w/w central wentylacyjnych.

Opis urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej znajduje się w udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego folderze „TOM IIIA Projekt Instalacji wentylacji mechanicznej” w pliku o nazwie: Specyfikacja.pdf

 

Zamawiający przesyła w załączeniu oraz zamieszcza na stronie internetowej, w związku z dostrzeżonymi brakami wersji elektronicznych dokumentacji projektowej:

1) załącznik nr 10 do Projektu węzła ciepłowniczego Technologia i Automatyka POBIERZ

2) rysunek nr 2 do Inwentaryzacji zieleni i Projektu gospodarki drzewostanem POBIERZ

3) Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych do Projektu zagospodarowania terenu POBIERZ

4) STWiOR Węzeł cieplny POBIERZ

5) Przedmiar robót na dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza, z brakującą str. nr 5 POBIERZ

6) Rysunek K 02 do Tomu II Architektura Konstrukcje POBIERZ

 

Ponadto Zamawiający w związku z uzyskaniem informacji dot. problemów z otwarciem Tomów I i II Projektu budowlanego zamieszczonego na płycie CD, przesyła w załączeniu oraz zamieszcza na stronie internetowej foldery dot. Tomów I i II Projektu budowlanego:

6) folder Inwentaryzacja (zawierający 5 plików PDF) POBIERZ

7) folder „Budowlanka” (zawierający 13 plików DPF) POBIERZ

8) folder „Detale (Balustrada, ogrodzenie, osłony)” (zawierający 20 plików PDF) POBIERZ

9) folder „Konstrukcje” (zawierający 8 plików PDF) POBIERZ

10) folder „Sytuacja” (zawierający 2 pliki PDF) POBIERZ

11) folder „Technologia” (zawierający 4 pliki PDF) POBIERZ

12) folder „TOM I i TOM II opis + BIOZ” (zawierający 2 pliki PDF) POBIERZ

13) folder „TOM II Architektura Detale” (zwierający 23 pliki PDF) POBIERZ

14) folder „Wyburzenia” (zawierający 5 plików PDF) POBIERZ

 

Zamawiający jednocześnie przesyła w załączeniu sprawdzoną i kompletną płytę CD z dokumentacją projektową, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej:

http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=15945

w postaci oddzielnych folderów, w celu umożliwienia bezpośredniego i szybkiego pobrania:

 

1) Projekt budowlany zamienny Technologia Kuchni POBIERZ

2) Projekt Instalacji Elektrycznych POBIERZ

3) Projekt modernizacji węzła cieplnego POBIERZ

4) Projekty Instalacji sanitarnych

    a) TOM III A POBIERZ

    b) TOM III B POBIERZ

    c) TOM III C POBIERZ

    d) TOM III D POBIERZ

5) Przedmiary i STWiOR

    a) przedmiary POBIERZ

    b) STWiOR POBIERZ

6) Projekt Inwentaryzacja Zieleni i Projekt Gospodarki Drzewami POBIERZ

7) Projekt Zieleni POBIERZ

8) Projekt Budowlany zamienny POBIERZ

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący zakresie:

 

1) do pkt 3.2 SIWZ dopisuje się ppkt 21A o następującej treści:

21A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychwęzeł cieplny.

 

2) do Załączników SIWZ (str. 19) dopisuje się ppkt 21A o następującej treści:

21A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychwęzeł cieplny.

 

3) w Załączniku nr 2 (Wzór umowy) w § 1 ust. 3 dopisuje się lit. u1 o następującej treści:

  u1)  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – roboty w zakresie instalacji budowlanychwęzeł cieplny.

 

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert poprzez zmianę treści SIWZ w następującym zakresie:

 

4) pkt 11.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 30.06.2011 r. do godz. 12:00 , kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

5) pkt 11.5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

          Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na Adaptację obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 30.06.2011 r. do godz. 12:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

6) pkt 14.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 30.06.2011 r. do godz. 12:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

7) pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.3  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na Adaptację obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek. Nie otwierać przed 30.06.2011 r. godz. 12:30.” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

8) pkt 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.6  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 30.06.2011 r. o godz. 12.30.

 

 

 


Warszawa, dnia 10.06.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/1232/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

                                                           biorących udział w postępowaniu

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek.

 

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek”.

Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=15945 Dokumentacja projektowa nie zawiera Projektu budowlanego zamiennego – Architektury, który w wersji elektronicznej zostanie udostępniony na w/w stronie w poniedziałek, 13.06.2011 r. o godz. 14:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 28.06.2011 r. do godz. 11:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 28.06.2011 r. o godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011 r. nr 95312 – 2011.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz niezaproszonych do składania ofert zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

DO POBRANIA:

 

1) SIWZ

2) przedmiary i STWiOR

3) dokumentacja techniczna

4) projekt zamienny architektury

 


 

Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1077/W/11/ZP/AK

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie róbót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż „O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia poniżej w/w informacje:

 

Wniosek nr 1 złożony przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

Dorbud Spółka akcyjna

ul. Zagnańska 153

25-563 Kielce

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 58 pkt.

Wniosek nr 2 złożony przez:

Profil BNU

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kłobucka 8 lok. 80

02-699 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2 pkt.

Wniosek nr 3 złożony przez:

Konsorcjum:

A) Lider: „Marabud Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Spółka jawna

ul. Kaletańska 9

02-495 Warszawa

B) „Sebud” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sebastian Święciński

Os. Południe 23A

19-200 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4 pkt.

Wniosek nr 4 złożony przez:

”Tom” Tomasz Gromski

Włostów 157

27-545 Włostów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6 pkt.

Wniosek nr 5 złożony przez:

”Energy Investors

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

ul. Wiejska 12

00-490 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18 pkt.

Wniosek nr 6 złożony przez:

Łunibud Spółka jawna

Wiesław Łuniewski, Irena Łuniewska

ul. Bora Komorowskiego 12 lok. 21

03-982 Warszawa

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Wniosek nr 7 złożony przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2 pkt.

Wniosek nr 8 złożony przez:

„Rekord A.W.”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pruszkowska 17 lok. 110

02-119 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14 pkt.

Wniosek nr 9 złożony przez:

”Rem-Budex” Czesław Iwanicki

ul. Wrocławska 16 lok. 58

01-493 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 0 pkt.

 

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrębnym pismem zaprosi Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu do składania ofert.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.