Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych

 

Oznaczenie postępowania: P05/01/2011Warszawa, dnia 27.01.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/182/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający modyfikuje formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ – zmodyfikowany załącznik przedstawia w załączeniu

 

2) Zamawiający dokonuje ponownie modyfikacji pkt 8.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.6 W przypadku składania oferty:

1)              na części nr 1, 2 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru,

2)              na części nr 3 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru,

3)              na części nr 4 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5  tytułów do wyboru,

4)              na części nr 5 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji,

należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

 

3) Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ poprzez dodanie do § 5 ustępu 6 o następującej treści:

 

   6. Utrata przez Wykonawcę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie powoduje zmiany ceny jednostkowej brutto i Wykonawca związany jest zaproponowaną ceną jednostkową brutto, o której mowa w ust. 1 – Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wskazując cenę jednostkową brutto w wysokości określonej w ust. 1 oraz wskazując odpowiednią cenę jednostkową netto obliczoną od ceny jednostkowej brutto.

 

 

            Pozostałe postanowienia SIWZ zostają bez zmian.

 

Do pobrania: zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.


Numer ogłoszenia: 31357 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24501 - 2011 data 20.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - inne dokumenty W przypadku składania oferty: 1) na części nr 1, 2, 4 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru, 2) na część nr 3 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru, 3) na część nr 5 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - inne dokumenty W przypadku składania oferty: 1) na części nr 1, 2 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru, 2) na części nr 3 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru, 3) na części nr 4 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru, 4) na części nr 5 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji, należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ..


Warszawa, dnia 26.01.2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/172/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy w przypadku składania oferty na części nr 1, 2, 4 można załączyć jeden (do tych części zamówienia) wykaz tematyki zawierający propozycję 20 tytułów do wyboru? Zakres realizacji zamówień przedstawiony w tych częściach jest tożsamy, nie ma na rynku Wykonawcy, który mógłby przedstawić do każdej z części wykaz (każdy różny) zawierający ponad 20 tytułów do wyboru (a więc łącznie 60 tytułów). W związku z powyższy, proszę o dokonanie zmiany zapisu w pkt. 9.6 SIWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 9.6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 

„9.6 W przypadku składania oferty:

1)      na części nr 1, 2, 4 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru,

2)      na części nr 3 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru,

3)      na części nr 5 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji.”

2.

Czy w przypadku składania oferty na część nr 3 można załączyć wykaz tematyki zawierający propozycję 10 tytułów do wyboru? Nie ma na rynku Wykonawcy, który mógłby przedstawić dla tej części wykaz zawierający aż 20 tytułów do wyboru, gdyż tematów przedstawień tematycznych związanych z różnymi wydarzeniami w roku kalendarzowym oraz poruszających ważne problemy społeczne (tzw. programy edukacyjne) jest niewiele dla tak małych dzieci i ciężko też wskazać np. więcej niż 5 tematów przedstawień poruszających ważne problemy społeczne, stąd też wymóg wskazania 20 tematów jest wręcz niemożliwy dla tej części zamówienia. Proszę o dokonanie zmiany zapisu w pkt. 9.6 SIWZ.

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

3.

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na termin 1 lutego 2011 r.

Zamawiający w związku ze zmianą SIWZ           (pkt 9.6) dokonuje zmiany terminu składania ofert. Szczegółowa informacja znajduje się pod tabelą.

4.

Odnośnie wskazania warunku 9.6 w SIWZ – prosimy o zmniejszenie liczby spektakli do co najmniej 12 na wszystkie części zamówienia.

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1. pkt 8.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.6 W przypadku składania oferty:

1)              na części nr 1, 2, 4 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru,

2)              na części nr 3 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru,

3)              na części nr 5 – Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji.

 

2. pkt 14.1, 14.3, 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie

 

14.1           Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 01.02.2011 r. do godz. 10.00.

 

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Część nr ……… Nie otwierać przed 01.02.2011 r. godz. 10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 01.02.2011 r. o godz. 10.30.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ zostają bez zmian.


Numer ogłoszenia w BZP: 30125 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24501 - 2011 data 20.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Wykaz tematyki przedstawień teatralnych / imprez okolicznościowych przedstawiony przez Wykonawcę zawierający propozycję co najmniej 20 tytułów do wyboru, a w przypadku imprez 10 wydarzeń okolicznościowych z krótkim opisem aranżacji, realizacji..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty W przypadku składania oferty: 1) na części nr 1, 2, 4 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 10 tytułów do wyboru, 2) na część nr 3 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki przedstawień teatralnych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru, 3) na część nr 5 - Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz tematyki imprez okolicznościowych zawierający propozycję co najmniej 5 tytułów do wyboru wraz z krótkim opisem aranżacji, realizacji. ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat, II piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat, II piętro..


Warszawa, dnia 21.01.2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/133/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Pkt 8.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie (zmiana została wytłuszczona):

 

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z organizacją przedstawień teatralnych lub organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci w wieku do lat 3, o łącznej wartości co najmniej:

a)      20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania,

b)      20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania,

c)      20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania,

d)      10.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 4 postępowania,

e)      40.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 5 postępowania

W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części (np. w przypadku składania ofert na dwie części przedstawić realizację czterech zamówień)”.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ zostają bez zmian.


Numer ogłoszenia w BZP: 25979 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24501 - 2011 data 20.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z organizacją przedstawień teatralnych lub organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci w wieku do lat 3, o łącznej wartości co najmniej: a) 15.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania, b) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania, c) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania, d) 10.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4 postępowania, e) 40.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 5 postępowania. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części (np. w przypadku składania ofert na dwie części przedstawić realizację czterech zamówień),.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z organizacją przedstawień teatralnych lub organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci w wieku do lat 3, o łącznej wartości co najmniej: a) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania, b) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania, c) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania, d) 10.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4 postępowania, e) 40.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 5 postępowania. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części (np. w przypadku składania ofert na dwie części przedstawić realizację czterech zamówień),


Warszawa: Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 24501 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z organizacją przedstawień teatralnych lub organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci w wieku do lat 3, o łącznej wartości co najmniej: a) 15.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania, b) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania, c) 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania, d) 10.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4 postępowania, e) 40.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 5 postępowania. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części (np. w przypadku składania ofert na dwie części przedstawić realizację czterech zamówień),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej dwiema osobami posiadającymi wykształcenie aktorskie lub warsztatowe w kierunku teatralnym

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz tematyki przedstawień teatralnych / imprez okolicznościowych przedstawiony przez Wykonawcę zawierający propozycję co najmniej 20 tytułów do wyboru, a w przypadku imprez 10 wydarzeń okolicznościowych z krótkim opisem aranżacji, realizacji.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 2) zmian umowy w przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty, w przypadku, gdy wskazane osoby nie będą brały udziału w wykonywaniu zamówienia - wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać inne osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (posiadające wykształcenie aktorskie lub warsztatowe w kierunku teatralnym). Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek tematycznych związanych z różnymi wydarzeniami w roku kalendarzowym oraz poruszające ważne problemy społeczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek tematycznych związanych z różnymi wydarzeniami w roku kalendarzowym oraz poruszające ważne problemy społeczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami klasyki literatury dla dzieci.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami klasyki literatury dla dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Organizowanie imprez okolicznościowych (po dwie imprezy w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie imprez okolicznościowych (po dwie imprezy w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ a warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.34.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20


 


Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.