Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L

 

Oznaczenie postępowania: P67/11/2010 Część nr 1Warszawa, dn. 23.12.2010 r.

informacja numer ZŻ/341/2180/W/10/ZP/AK

 

I N F O R M A C J A

o wyniku III etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43

za cenę:

81.255,30 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 postępowania, w toku aukcji elektronicznej,  zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

za cenę: 81.255,30 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Byś” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

za cenę: 81.255,84 zł – oferta uzyskała 99,999 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Partner Dariusz Apelski, ul. Daszyńskiego 98 lok. 22, 06-100 Pułtusk

za cenę: 88.455,82 zł – oferta uzyskała 91,86 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.