Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowaneg

 

Oznaczenie sprawy: P53/09/2010 EOGWarszawa: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 5.

Numer ogłoszenia w BZP: 251781 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 5..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 5 w dniach: 18.09.2010 r., 09.10.2010 r. po 8 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi określone w kodzie CPV 85.10.00.00-0 jako usługi społeczne i zdrowotne - kategoria nr 25 zgodnie z treścią Wykazu usług o charakterze niepriorytetowym będącego ząłącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12 poz. 68). Wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki jest podyktowane tym, iż dotychczasowy Wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia, w dniu 14.09.2010 r. wypowiedział (w związku z urodzeniem dziecka) umowę nr 273/305/żł5/09 zawartą dnia 24.11.2009 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 32787-2010). Zawarta umowa zakładała realizację przedmiotu zamówienia w określonych datą dwóch terminach: 18.09.2010 r., 09.10.2010 r. Umowa z dotychczasowym Wykonawca usług ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 15.09.2010 r. - bliski termin wykonania przedmiotu zamówienia (18.09.2010 r. i 09.10.2010 r.) uniemożliwia zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, czego bezpośrednim skutkiem byłoby uniemożliwienie terminowej realizacji zadań. W związku z zaciągniętym zobowiązaniem (umowa finansowa o dofinansowanie projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL 0392) Zamawiający obowiązany jest zapewnić realizację warsztatów zgodnie z harmonogramem ich realizacji w konkretnej placówce (w tym przypadku w Żłobku nr 5) w postaci zatrudnienia dwóch opiekunek w celu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w trakcie realizacji jednego warsztatu. Wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego Wykonawcę usługi determinuje Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w terminach: 18.09.2010 r. i 09.10.2010 r. Zamawiający w wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki kierował się koniecznością terminowej realizacji zadań ściśle określonych w założeniach do Projektu, których terminu nie można zmienić. Zawarcie umowy z jednym Wykonawcą na wskazane wyżej terminy jest podyktowane koniecznością zapewnienia przez Zamawiającego obsady personalnej wszystkich zaplanowanych warsztatów w roku 2010. Zgodnie z założeniami Projektu w skład obsady personalnej na jeden warsztat wchodzą trenerzy specjalizujący się w danej dziedzinie realizowanego warsztatu tematycznego oraz dwie osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dwie osoby przygotowujące posiłki i jedna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (karmiąca dzieci oraz sprzątająca podczas warsztatów). Z założenia usługi prowadzenia zajęć, sprawowania opieki nad dziećmi oraz przygotowywania posiłków winny być realizowane przez personel danego żłobka, doskonale znający standardy opieki i żywienia dzieci w wieku do lat trzech. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia pracownikowi Żłobka nr 5, który jest zatrudniony w Żłobku nr 5 na stanowisku opiekunki dziecięcej, zatem posiadający wiedzę i właściwe kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem (dyplomem) oraz charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat trzech. Nie bez znaczenia ma również fakt, że Wykonawca zapewni realizację zamówienia w obu wskazanych terminach a więc z zachowaniem ciągłości realizacji zamówienia bez konieczności wszczynania kolejnej procedury, której przedmiotem była by realizacja niniejszego zamówienia przez dwóch różnych Wykonawców. Zastosowanie konkurencyjnego trybu wyłonienia Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia mogłoby skutkować uniemożliwieniem właściwej realizacji zadań określonych w Projekcie oraz uniemożliwieniem właściwego wykorzystania przydzielonych dla Zamawiającego środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Katarzyna Świerszcz, ul. Jakobinów 29, 02-240 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.