Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

 

Oznaczenie sprawy: P32/08/2010Warszawa, dnia 27.08.2010 r.

 

informacja numer: ZŻ/341/1370/W/10/ZP/AK

 

 

                                        Do Wykonawców

                                        biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

 „Instytut Rachunkowości i Podatków” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 1 lok. 35-36

za cenę:

4.500,00 zł i uzyskała łączną ilość 86,67 pkt, przy kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        uzyskała 60 pkt, w kryterium „cena” – 60 %

-        uzyskała 26,67 pkt, w kryterium „program szkolenia” – 40%

a)      podkryterium: merytoryczna rozbudowa / uszczegółowienie programu szkolenia przedstawionego przez Wykonawcę w stosunku do ramowego programu określonego przez Zamawiającego – 7 pkt

b)      podkryterium: forma prowadzenia szkolenia – 3 pkt

        punkty zostały obliczone w sposób określony w pkt 17.2 SIWZ.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez „Instytut Rachunkowości i Podatków” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szpitalna 1 lok. 35-36, 00-020 Warszawa

za cenę:

4.500,00 zł i uzyskała łączną ilość 86,67 pkt, przy kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        uzyskała 60 pkt, w kryterium „cena” – 60 %

-        uzyskała 26,67 pkt, w kryterium „program szkolenia” – 40%

a)      podkryterium: merytoryczna rozbudowa / uszczegółowienie programu szkolenia przedstawionego przez Wykonawcę w stosunku do ramowego programu określonego przez Zamawiającego – 7 pkt

b)      podkryterium: forma prowadzenia szkolenia – 3 pkt

    punkty zostały obliczone w sposób określony w pkt 17.2 SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.