Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe.
Numer ogłoszenia w BZP: 191049 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres został wyszczególniony w protokołach konieczności, zgodnie z którymi stwierdzono konieczność wykonania robót w zakresie: 1. robót tynkarskich i dachowych obejmujących wykonanie tynków na ścianach istniejących w zakresie uzupełnień oraz robót poinstalacyjnych dachowych w zakresie obróbki i remontu po instalacji wywiewek nowych pionów instalacyjnych (zgodnie z treścią protokołu nr 5) - pierwotnie zakładano pozostawienie istniejących tynków na ścianach istniejących, jednakże w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono zły stan części istniejących tynków - po zdjęciu powłok malarskich i tapet cześć tynków okazała się zawilgocona i spękana, w stanie nie pozwalającym na ich pozostawienie, natomiast roboty poinstalacyjne dachowe są niezbędne do zakończenia robót dachowych, 2. konieczności rozliczenia robót dodatkowych wykraczających poza szacunkowe wartości przyjęte w przedmiarze w zakresie wykonania robót fundamentowych (wykonanie ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych), robót ziemnych w wykorzystaniem koparek podsiębiernymi i robót rozbiórkowych (rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozbiórka izolacji posadzki z papy, rozebranie okładziny ściennej z płytek, rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej, rozebranie ścianek pełnych z cegły, demontaż skrzydeł drzwiowych, wywózka gruzu z rozbiórki i wywózka ziemi) oraz wykonania robót w zakresie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłoża i warstwy posadzkowych (zgodnie z treścią protokołu nr 6) - wymieniony zakres prac został określony na skutek dokonania okrywek, a na etapie projektowania niemożliwe było dokonanie odkrywek w istniejącym obiekcie który był w użytkowaniu, projekt oparto na bazie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zatem nie można było stwierdzić jaki może być rzeczywisty zakres prac do wykonania, 3. konieczności rozliczenia robót dodatkowych wykraczający poza szacunkowe wartości przyjęte w przedmiarze w zakresie wykonania stolarki drzwiowej w zakresie montażu ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych, montażu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drzwi przymykowych aluminiowych EI30, drzwi przymykowych aluminiowych dwustrzydłowych EI30 (zgodnie z treścią protokołu nr 7) - pierwotnie założono możliwość częściowego pozostawienia starej stolarki drzwiowej, jednakże w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że stara stolarka drzwiowa nie może pozostać i powinna być zdemontowania, gdyż nie nadaje się do dalszego użytku i ponownego zamontowania, 4. robót rozbiórkowych polegających na rozbiórce pokrycia z papy na dachach betonowych, rozbiórce posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozebraniu posadzki z deszczułek, rozbiórce izolacji posadzki z papy, rozebraniu okładziny ściennej z płytek, rozebraniu murów i słupów z cegły poniżej terenu, rozebraniu ścianek pełnych z cegły, demontażu skrzydeł drzwiowych i wykucia z muru ościeżnic drewnianych, a także robót ziemnych, zagospodarowania terenu (zgodnie z treścią protokołu nr 8) - wymieniony zakres prac został określony na skutek dokonania okrywek, a w zakresie stolarki drzwiowej założono możliwość częściowego pozostawienia starej stolarki drzwiowej, jednakże w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że stara stolarka drzwiowa nie może pozostać i powinna być zdemontowania, gdyż nie nadaje się do dalszego użytku i ponownego zamontowania, 5. robót dachowych i rozbiórkowych polegających wykonaniu rozbiórki obróbek blacharskich, ocieplenia stropodachu, warstw papy, ścianek gazobetonowych oraz wywozu materiałów z rozbiórki (zgodnie z treścią protokołu konieczności nr 9) oraz robót polegających na wykuciu starych wywiewek na dachu, zabetonowania otworów po wykuciach, uzupełnienia warstw dachowych, wykucia gniazd w konstrukcji żelbetowej dla nowych stropów i zabetonowania bruzd (zgodnie z treścią protokołu nr 10) - na etapie projektowania nie były znane warstwy stropodachu a niemożliwe było dokonanie odkrywek w istniejącym obiekcie, który był w użytkowaniu, a konieczność wykucia gniazd i zabetonowania bruzd nie była do przewidzenia na etapie projektowania, projekt oparto na bazie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zatem nie można było stwierdzić jaki może być rzeczywisty zakres prac do wykonania, 6. robót sanitarnych polegających na wykonaniu studzienek kanalizacyjnych systemowych, studzienek kanalizacyjnych murowanych, zasuw burzowych, dostawy i montażu brakującego wyposażenia sanitarnego łazienek, wykonania nadstaw do separatora i przejść ppoż na instalacji (zgodnie z treścią protokołu nr 12) - przedmiar ofertowy uwzględniał wymianę jedynie części wyposażenia łazienek przewidując możliwość pozostawienia starego wyposażenia, jednak w trakcie prac okazało się, że stare elementy wyposażenia sanitarnego nie nadają się do dalszego użytku i ponownego zamontowania, 7. wykonania nowego przyłącza energetycznego przez RWE STOEN, zgodnie z wymogami gestora cieci oraz wykonania instalacji zasilania i sterowania urządzeniami instalacji wentylacji w zakresie montażu rozdzielni TVV z podłączeniem, montażu wyłączników serwisowych, puszek instalacyjnych, gniazd, przewodów (zgodnie z treścią protokołu nr 13) - warunki techniczne dla nowego przyłącza zostały narzucone przez RWE STOEN po zakończeniu etapu projektowania, na etapie realizacji inwestycji, w wyniku uszkodzenia przez Wykonawcę kabla zasilającego a w konsekwencji wykonania nowego przyłącza, które jest niezbędne do zasilenia i sterowania urządzeniami instalacji wentylacyjnej, co jest niezbędne ze względu na zabezpieczenia przeciwpożarowe, 8. robót dachowych i rozbiórkowych polegających na naprawie elewacji po wykuciu kanałów wentylacyjnych oraz na wykonaniu izolacji cieplnej ścianek attyki stropodachy wraz z obróbkami blacharskimi (zgodnie z treścią protokołu konieczności nr 14) - wykonanie naprawy elewacji jest niezbędne ze względu na zły stan techniczny obecnych kanałów co wiąże się z niebezpieczeństwem zaciekania elewacji, natomiast roboty w zakresie attyki niezbędne są dla zapewnienia właściwej izolacyjności cieplnej budynku, 9. montażu nadproży stalowych, wyrównania ściany attyki na stropodachu w części środkowej, wykonanie prac zewnętrznych polegających na zebraniu chodników i wyjazdu dla potrzeb prac instalacyjnych oraz wykonanie aluminiowych drzwi ewakuacyjnych (zgodnie z treścią protokołu konieczności nr 15), 10. wykonania kompletnych robót związanych z montażem dodatkowego okna, instalacji ppoż automatyki central wg projektu uzupełniającego, instalacji oddymiania klatki schodowej wg projektu uzupełniającego, wykonanie dodatkowych klap pożarowych topikowych w strefach ppoż., wykonanie przegrody ppoż nad drzwiami w piwnicy, wykonanie przejścia ppoż. kanałów i rur przez przegrody ppoż. (zgodnie z treścią protokołu konieczności nr 16). Roboty w zakresie opisanym powyżej nie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze ofertowym, gdyż wynikają m.in. z projektów zamiennych, uzupełniających i dodatkowych powstałych w czasie realizacji inwestycji, a także w wyniku wykonania odkrywek, a ich wykonanie niezbędne jest dla zakończenia realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu. Konieczność wykonania w/w robót została potwierdzona wpisami do dziennika bodowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Rekord A.W. Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.