Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

 

Oznaczenie sprawy: P23/06/2010 

Warszawa, dnia 23.06.2010 r.

informacja numer: ZŻ/341/992/W/10/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

S P R O S T O W A N I E

do informacji nr ZŻ/341/988/W/10/ZP/AK z dnia 22.06.2010 r.

oraz informacja o zmianie treści SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

W nawiązaniu do informacji opublikowanej na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod numerem ZŻ/341/988/W/10/ZP/AK w dniu 22.06.2010 r., Zamawiający dokonuje sprostowania w/w informacji oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany SIWZ.

 

1. Odpowiedź na pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi Internetowej minimum do 1024 / 256 kb/s z powodu braku możliwości technicznych lub przyczyn leżących po stronie TP na wyższe parametry?”

    Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 20.4 ppkt 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku usług internetowych dopuszczalna jest zmiana jakości świadczonej usługi na wyższą (zmiana na wyższą przepustowość łącz na wniosek Zamawiającego, gdy pozwalają na to warunki techniczne łącz) lub na niższą (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, potwierdzone badaniami warunków technicznych wykonanymi na rzecz i rachunek Wykonawcy lub potwierdzone wydaną opinią przez Telekomunikację Polską S.A.).

 

2. Odpowiedź na pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenie z umowy pojedynczych lokalizacji w przypadku braku możliwości technicznych/przyczyn leżących po stronie TP ? W takiej sytuacji nastąpiłaby rozwiązana umowa na konkretną lokalizację ze strony Zamawiającego bez jakichkolwiek konsekwencji dla obydwu stron. W takiej sytuacji dotychczasowy operator nadal świadczący dotychczasowe usługi na niezmienionych warunkach?”

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 20.4 poprzez dodanie ppkt 6 SIWZ, w następującym brzmieniu:

W przypadku braku możliwości rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem umowy, w konkretnej lokalizacji Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wyłączenia danej lokalizacji z zakresu objętego zawartą umową, przy czym brak możliwości definiuje się jako przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, potwierdzone badaniami warunków technicznych wykonanymi na rzecz i rachunek Wykonawcy lub potwierdzone wydaną opinią przez Telekomunikację Polską S.A.

 

3. Odpowiedź na pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuszcza przerwę techniczną pomiędzy aktywacją nowej usługi a dezaktywacją dotychczasowej oraz wie, że będzie konieczność podłączenia nowych urządzeń i/lub ustawienia nowej konfiguracji?”

Zamawiający dokonuje zmiany treści projektu umowy będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ poprzez:

1) zmianę treści § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97. poz. 810) rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wykonawcę nastąpi w taki sposób, aby przerwa w świadczeniu usług w zakresie przeniesienia numerów nie przekroczyła 24 godzin od daty zawarcia umowy generalnej lub umowy o świadczenie usług objętych przedmiotem umowy generalnej zawartej na każdy numer abonencki Zamawiającego.

2) dodanie w § 2 ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. Rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do Internetu przez Wykonawcę nastąpi w taki sposób, aby przerwa w świadczeniu usług nie przekroczyła 48 godzin od daty zawarcia umowy generalnej lub umowy o świadczenie usług objętych przedmiotem umowy generalnej zawartej na każdą lokalizację Zamawiającego, jednakże w przypadku lokalizacji przy ul. Belgijskiej 4 (Biuro Zamawiającego), przerwa ta nie może przekroczyć 6 godzin (ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do Internetu serwera Zamawiającego).

 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z pkt 14 i pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia kolejno dla części nr 1 i części nr 2 postępowania, Wykonawca obowiązany jest przygotować i przetestować usługi będące przedmiotem zamówienia oraz dostarczyć i skonfigurować sprzęt niezbędny do właściwej realizacji umowy tak aby rozpoczęcie świadczenia usług zostało zrealizowane w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy generalnej.

 

Powyższe zmiany wprowadza się odpowiednio do opisów przedmiotu zamówienia.

 

            Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i zmienia w tym zakresie postanowienia SIWZ:

 

pkt 14.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 28.06.2010 r. do godz. 11.00.

 

pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy- część nr ……. Nie otwierać przed 28.06.2010 r. godz. 11.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

pkt 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 28.06.2010 r. o godz. 11.30.

 


 

Warszawa, dnia 22.06.2010 r.

 

 

 

informacja numer ZŻ/341/988/W/10/ZP/AK

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ w części nr 2 postępowania „Świadczenie drogą kablową usług dostępu do Internetu dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy” wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi Internetowej
minimum do 1024 / 256 kb/s z powodu braku możliwości technicznych lub przyczyn leżących po stronie TP na wyższe parametry ?

Zgodnie z pkt 20.4 ppk 4 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w tym zakresie: dopuszczalna jest zmiana jakości świadczonej usługi na wyższą (zmiana na wyższą przepustowość łącz na wniosek Zamawiającego, gdy pozwalają na to warunki techniczne łącz) lub na niższą (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, potwierdzone badaniami warunków technicznych wykonanymi na rzecz i rachunek Wykonawcy).

2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenie z umowy pojedynczych lokalizacji w przypadku braku możliwości technicznych/przyczyn leżących po stronie TP ? W takiej sytuacji nastąpiłaby rozwiązana umowa na konkretną lokalizację ze strony Zamawiającego bez jakichkolwiek konsekwencji dla obydwu stron. W takiej sytuacji dotychczasowy operator nadal świadczący dotychczasowe usługi na niezmienionych warunkach?

Nie. Zgodnie z pkt 14 i pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia kolejno dla części nr 1 i części nr 2 postępowania, Wykonawca obowiązany jest przygotować i przetestować usługi będące przedmiotem zamówienia oraz dostarczyć i skonfigurować sprzęt niezbędny do właściwej realizacji umowy tak aby rozpoczęcie świadczenia usług zostało zrealizowane w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości, aby mimo możliwości technicznych Wykonawca nie świadczył danej usługi w niektórych lokalizacjach (infrastruktura techniczna jest dostępna w każdej ze wskazanych lokalizacji, oprócz ul. Wiktorskiej 94/96 – dla której Zamawiający umożliwił przedstawienie rozwiązania czasowego alternatywnego do momentu wybudowania infrastruktury technicznej). W pytaniu wskazane zostały również „przyczyny leżące po stronie TP” – zdaniem Zamawiającego, dotychczasowy operator świadczący usługi będące przedmiotem zamówienia jest obowiązany do udostępnienia infrastruktury technicznej aby nowy Wykonawca mógł świadczyć usługi w oparciu o tą infrastrukturę, zgodnie z treścią ustawy prawo telekomunikacyjne i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3.

Czy Zamawiający dopuszcza przerwę techniczną pomiędzy aktywacją nowej usługi a dezaktywacją dotychczasowej oraz wie, że będzie konieczność podłączenia nowych urządzeń i/lub ustawienia nowej konfiguracji ?

W przypadku części nr 1

Tak – zgodnie z pkt 14 opisu przedmiotu zamówienia „Dostarczenie i uruchomienie świadczenia usługi będzie polegało na przygotowaniu i przetestowaniu usługi połączeń telefonicznych na wszystkich liniach oraz dostarczeniu i konfiguracji sprzętu w takim terminie, aby świadczenie przedmiotu zamówienia zostało zrealizowane w przewidywanym terminie 60 dni od daty zawarcia umowy”. Ponadto zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97. poz. 810) rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Wykonawcę nastąpi w taki sposób, aby przerwa w świadczeniu usług w zakresie przeniesienia numerów nie przekroczyła 24 godzin od daty zawarcia umowy.

 

W przypadku części nr 2

Nie – zgodnie z pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia „Dostarczenie i uruchomienie świadczenia usługi będzie polegało na przygotowaniu i przetestowaniu relacji oraz dostarczeniu i konfiguracji sprzętu w takim terminie, aby świadczenie przedmiotu zamówienia zostało zrealizowane w przewidywanym terminie 60 dni od daty zawarcia umowy”.

 

 


 

Warszawa, dnia 18.06.2010 r.

 informacja numer: ZŻ/341/961/W/10/ZP/AK

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ w części nr 2 postępowania „Świadczenie drogą kablową usług dostępu do Internetu dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy” wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy zamawiający dopuszcza by wszystkie instalacje DSL miały parametry 1024/256? Postawiony przez Zamawiającego warunek 1024/512 jest do spełnienia tylko przez TP S.A. więc nie będzie zachowanej zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem Wykonawcy. W SIWZ zostały określone minimalne wymagania przepustowości łącz xDSL dla wszystkich lokalizacji: 1024/512. Zamawiający doduszając możliwość złożenia oferty wariantowej w jednym przypadku – dla lokalizacji przy

ul. Wiktorskiej 94/96 – określił  minimalne wymagania przepustowości łącza (np. radiowego) na poziomie 1024/256. Zamawiający informuje, iż możliwości prędkości wynikają z konfiguracji urządzeń, a wskazana przepustowość jest wartością minimalną. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, iż przepustowość łącz została prawidłowo zweryfikowana, zarówno w oparciu o możliwości techniczne łącz, jak i w oparciu o potrzeby Zamawiającego.

2.

Czy zamawiający dopuszcza inne technologie niż technologie kablowe z zastrzeżeniem iż w przypadku stosowania technologii radiowych konieczne byłoby stosowanie technologii w licencjonowanym paśmie z którego Wykonawca może korzystać na podstawie decyzji UKE? Powyższy zapis gwarantuje jakość porównywalną z kablową.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część nr 2) będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ, wymaga świadczenia usług wyłącznie w oparciu o technologie kablową, a rozwiązanie alternatywne dopuszcza tylko w przypadku lokalizacji przy ul. Wiktorskiej 94/96.

 


Numer ogłoszenia w BZP: 173098 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171310 - 2010 data 16.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniona kalkulacja cenowa odpowiednio na część, na którą składana jest oferta - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A lub 3B do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium.. 


 

Warszawa, dnia 17.06.2010 r.

 informacja numer: ZŻ/341/949/W/10/ZP/AK  

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3B do SIWZ, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ poz. nr 5 (przedstawionego poniżej w tabeli) – będącego opisem przedmiotu zamówienia części nr 2 postępowania: Świadczenie drogą kablową usług dostępu do Internetu dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Lp

Oznaczenie i adres lokalizacji placówki

Technologia

Przepustowość łącz

do/od abonenta (kbit/s)

1

2

3

4

5

Żłobek Nr 4

ul. Wiktorska 94-96

x DSL lub czasowo alternatywne rozwiązanie umożliwiające poprawną pracę Internetu ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie proponowanego rozwiązania (w zakresie kosztów Wykonawca nie dokonuje oddzielnej wyceny, pozycja uwzględniona w kalkulacji cenowej w ramach abonamentu).

dla: x DSL 1024/512 kbit/s

 

dla rozwiązania alternatywnego:

1024/256 kbit/s

Zmieniony załącznik nr 3B do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.Niniejsza zmiana jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

Załącznik:

zmiana załącznika nr 3B do SIWZ:

plik DOC

plik PDF


Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Numer ogłoszenia w BZP: 171310 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego zakresu usług w nowych lokalizacjach Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część nr 2) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2 . Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w przypadku składania oferty na część nr 1 - posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W przypadku składania oferty na część nr 1 - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wykonawcę, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Regulamin będzie określał szczegółowy zakres i warunki wykonywania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i będzie stanowił załącznik do umowy. 2. W przypadku składania oferty na część nr 1 - Aktualny cennik usług telekomunikacyjnych wykonawcy obowiązujący na usługi nie wymienione w formularzu ofertowym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) w zakresie cen jednostkowych z zastrzeżeniem zmiany na ceny korzystniejszej dla Zamawiającego w przypadku w szczególności wprowadzenia przez Wykonawcę promocji, oferowanych pakietów, ofert rabatowych, 2) w przypadku usług internetowych dopuszczalna jest zmiana jakości świadczonej usługi na wyższą (zmiana na wyższą przepustowość łącz na wniosek Zamawiającego, gdy pozwalają na to warunki techniczne łącz) lub na niższą (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, potwierdzone badaniami warunków technicznych wykonanymi na rzecz i rachunek Wykonawcy). 3) zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 4) zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości ogólnej wartości przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, 5) Wykonawca obowiązany jest obniżyć w przypadku znacznego spadku cen świadczonych usług telekomunikacyjnych na rynku krajowym, przyjmując ceny obowiązujące w aktualnym i publicznie dostępnym cenniku Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. Do dokonania zmiany umowy wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie drogą kablową usług dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie drogą kablową usług dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.