Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy paliwa gazowego (gazu ziemnego) do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa: Dostawy paliwa gazowego (gazu ziemnego) do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia w BZP: 131803 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy paliwa gazowego (gazu ziemnego) do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy paliwa gazowego: gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w 38 placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynika z Ogólnych warunków umowy obowiązujących u Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następować wg cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych przypisanych poszczególnym lokalizacjom Zamawiającego, na zasadach określonych w Taryfie Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 65.20.00.00-5, 09.12.30.00-7, 09.12.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego do instalacji znajdujących się w placówkach Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie), który jest jedynym Wykonawcą mogącym świadczyć przedmiotowe dostawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka akcyjna Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.