Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 86197 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na części: Część nr 1) Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Część nr 2) Świadczenie droga kablową dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu 17015 - 2010 z dnia 26.01.2010 wszczął pierwsze postępowanie o udzielnie zamówienia, które zostało unieważnione w części nr 1) dnia 16.02.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w części nr 2) dnia 23.02.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż złożone w postępowaniu (zarówno w części nr 1 jak i w części nr 2) oferty nie odpowiadała treści SIWZ i zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Następnie Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu nr 46649 - 2010 z dnia 02.03.2010 r. wszczął drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nie zmieniając w sposób istotny warunków udziału w postępowaniu a dopuszczając oferty wariantowe w określonym w SIWZ zakresie, które w dniu 10.03.2010 r. zostało unieważnione na podstawie art. . 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Zamawiający po raz trzeci wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszeniem o zamówieniu 60115-2010 z dnia 18.03.2010, również dopuszczając złożenie ofert częściowych, nie zmieniając w sposób istotny warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie zostało unieważnione dnia 31.03.2010 r. podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Netia Spółka Akcyjna, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.