Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów czystościowych

Warszawa: Dostawa artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia w BZP: 12519 - 2010; data zamieszczenia: 19.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów czystościowych odpowiadających jakościowym normom branżowym lub normie polskiej, wymogom Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Matki i Dziecka do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 2 . Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 250.000,00 zł. brutto) 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku zaznaczenia powyższego w oświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, iż oferowane produkty odpowiadają wymogom Instytutu Matki i Dziecka. 8. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż dostarczone środki chemiczne posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. 9. Karty charakterystyki produktów, wystawione przez ich producenta, dla pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56 wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ. 10. Próbki oferowanych produktów dla pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 56 wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ. 11. Dowód wniesienia wadium. Ponadto: 12. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 13. Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: www.um.warszawa.pl
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2010 godzina 11:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

SIWZ do pobrania

UWAGA! Informacje wiążące dla wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu są zamieszczone tutaj.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.