Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców dotyczące wyszczególnionych niżej pozycji Kalkulacji cenowej wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Proszę o interpretację sposobu wyliczenia ceny łącznej z podatkiem VAT w kolumnie 6. Według nas w/w kolumna powinna wynikać z iloczyny kolumn 2 i 5.

Prawidłowy sposób obliczania ceny:

 

Cena łączna z podatkiem VAT (kolumna 6) = (kolumna 2 x kolumna 5)

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 3 do SIWZ – Kalkulacja cenowa (dla każdej części) w następującym zakresie:

 

Sposób obliczania ceny:

Cena jednostkowa z podatkiem VAT (kolumna 5) = (kolumna 3 x kolumna 4 + kolumna 3)

 

Cena łączna z podatkiem VAT (kolumna 6) = (kolumna 2 x kolumna 5)

 

 

Powyższe informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.