Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia w BZP: 183569 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 350160 - 2009 data 07.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.2).
  • W ogłoszeniu jest: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 6..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7..


Numer ogłoszenia w BZP: 354440 - 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 350160 - 2009 data 07.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2 . Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
  • W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia: 1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł, 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł, 3) osiągnęli obroty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów lub oświadczeń w następujący sposób: Liczba wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień - za każdą wykonaną, powyżej dwóch zamówień, robotę - 2 pkt. Do złożenia oferty zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jednak w ilości nie większej niż 7 Wykonawców. W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu do złożenia oferty decydować będzie kolejność złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających dysponowanie: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaganych, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 7 Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował. 9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł. 11. Sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres potwierdzające osiągnięcie obrotów o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ponadto: 12. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną do wniosku należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Wykonawcę - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 4) złożenie wniosku wspólnie, 5) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku części zamówienia, której wykonanie powierzy osobie trzeciej (Podwykonawcy)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 6. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia: 1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł, 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł, 3) osiągnęli obroty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów lub oświadczeń w następujący sposób: Liczba wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień - za każdą wykonaną, powyżej dwóch zamówień, robotę - 2 pkt. Do złożenia oferty zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jednak w ilości nie większej niż 7 Wykonawców. W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu do złożenia oferty decydować będzie kolejność złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 14. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 15. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 16. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 17. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 18. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających dysponowanie: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 19. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaganych, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 7 Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował. 20. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 21. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł. 22. Sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres potwierdzające osiągnięcie obrotów o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ponadto: 12. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną do wniosku należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Wykonawcę - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 4) złożenie wniosku wspólnie, 5) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku części zamówienia, której wykonanie powierzy osobie trzeciej (Podwykonawcy). Forma złożenia dokumentów: Dokumenty, wymienione w ogłoszeniu należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez Wykonawcę składającego wniosek. Upoważnienie do podpisywania wniosku należy dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. W przypadku przedłożenia upoważnienia musi być ono w formie oryginału podpisanego przez osoby upoważniające, w przypadku kopii musi ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby udzielające pełnomocnictwa lub notarialnie. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wykonawca sporządza 1 egzemplarz dokumentów tworzących wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami. W celu ułatwienia Wykonawcy sporządzenia dokumentów wzory formularzy dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek musi być napisany w języku polskim pismem maszynowym lub pismem technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem. Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami musi być podpisany na każdej zapisanej stronie przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku (włącznie z załącznikami) były ponumerowane a następnie zszyte lub oprawione w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. Wniosek powinien być opakowany i oznakowany w następujący sposób: Wniosek należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Koperta powinna być opatrzona napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na Adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem na żłobek oraz nazwą i siedzibą Wykonawcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu Zamawiający odeśle wniosek bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie protestów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Warszawa: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem żłobek. Numer ogłoszenia w BZP: 350160 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem żłobek.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem na żłobek. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, technologii kuchni, prac wykończeniowych, zagospodarowania terenu oraz wyposażenia obiektu. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2 . Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia: 1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł, 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł, 3) osiągnęli obroty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów lub oświadczeń w następujący sposób: Liczba wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień - za każdą wykonaną, powyżej dwóch zamówień, robotę - 2 pkt. Do złożenia oferty zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jednak w ilości nie większej niż 7 Wykonawców. W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu do złożenia oferty decydować będzie kolejność złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700 000,00 złotych brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających dysponowanie: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaganych, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 7 Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował. 9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 700 000,00 zł. 11. Sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres potwierdzające osiągnięcie obrotów o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ponadto: 12. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną do wniosku należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Wykonawcę - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 4) złożenie wniosku wspólnie, 5) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku części zamówienia, której wykonanie powierzy osobie trzeciej (Podwykonawcy). Forma złożenia dokumentów: Dokumenty, wymienione w ogłoszeniu należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez Wykonawcę składającego wniosek. Upoważnienie do podpisywania wniosku należy dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. W przypadku przedłożenia upoważnienia musi być ono w formie oryginału podpisanego przez osoby upoważniające, w przypadku kopii musi ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby udzielające pełnomocnictwa lub notarialnie. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wykonawca sporządza 1 egzemplarz dokumentów tworzących wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami. W celu ułatwienia Wykonawcy sporządzenia dokumentów wzory formularzy dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek musi być napisany w języku polskim pismem maszynowym lub pismem technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem. Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami musi być podpisany na każdej zapisanej stronie przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku (włącznie z załącznikami) były ponumerowane a następnie zszyte lub oprawione w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. Wniosek powinien być opakowany i oznakowany w następujący sposób: Wniosek należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Koperta powinna być opatrzona napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na „Adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem na żłobek” oraz nazwą i siedzibą Wykonawcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu Zamawiający odeśle wniosek bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie protestów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 6.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, sekretariat - II piętro, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt.

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Brechta 14a z przeznaczeniem żłobek.

Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku). Powyższe dane umożliwią nam kontakt z Państwem w przypadku zmiany warunków udziału w przedmiotowym przetargu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału doc

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.