Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość nie może być niższa niż od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno                           - budowlanej.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji wynoszącej co najmniej 36 miesięcy.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 28.07.2006 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 28.07.2006 r. o godzinie 10.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 26.08.2006 r.

 

Warszawa, 20.07.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO.

 

(na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych)

 

na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy

ul. Odyńca 59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         Niniejsza SIWZ składa się z ……. ponumerowanych stron

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20.07.2006 r.                            

    ....................................................................

                                                                                                         (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

                 

 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0 22 565 23 55, fax. 0 22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją  pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

 

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami,

2) Kosztorys nakładczy branża budowlana

3) Kosztorys nakładczy – wymiana stolarki wewnętrznej

4) Kosztorys nakładczy – remont instalacji sanitarnej

5) Kosztorys nakładczy – remont instalacji elektrycznej

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

7) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.3 Zakres prac do wykonania obejmuje min.:

1) Wydzielenie pomieszczenia dla dzieci z węzła prasowalnia/wc/pralnia,

2) Wydzielenie węzła sanitarnego dla personelu kuchni,

3) Zmiany instalacji wewnętrznych sanitarnych,

4) Zmiany instalacji elektrycznych

5) Wymiana i uzupełnienie elementów wewnętrznych

 

3.4     Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy.

3.5        Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych niż określone.

3.6        Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, B.H.P. i P.Poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,

3.7       Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.8        Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem B.H.P. i P.Poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,

3.9              Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3.10          Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót,

3.11          Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.

3.12          Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót,

3.13          Prace będą wykonywane częściowo w trakcie czynnej placówki. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zarówno w trakcie przygotowywania oferty, jak i w późniejszej realizacji fakt, iż prace mogą być wykonywane po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele. W szczególności wykonywane prace remontowe nie mogą stanowić i być przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu placówki.

 

4. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,            O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

7.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – w ciągu 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

7.2. Miejscem wykonania zamówienia: Żłobek nr 5 przy ul. Odyńca 59 w Warszawie.

 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość nie może być niższa niż od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno                           - budowlanej.

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.5. Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji wynoszącej co najmniej 36 miesięcy.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy.

 

Dokumenty złożone w ofercie:

 

9.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy                   Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.                     

 

9.3  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

9.4        Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej jednego zamówienia (wartość nie może być niższa niż od ceny oferty z podatkiem VAT) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

9.5        Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzające, zatrudnienie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Ponadto:

 

9.6 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9.7 Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną.

 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3)       złożenie oferty wspólnie,

4)      prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika                  i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze              lub ewidencji Wykonawcy.

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy                         z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez konsorcjum warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej.

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,              A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZIMIEWANIA SIĘ                     Z WYKONAWCAMI.

 

10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Poniatowski, tel.: (0...22) 565 23 50 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2  Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

10.3 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

10.4 Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych błędy arytmetyczne dostrzeżone przez Zamawiającego przy ocenie ofert. Zamawiający poprawi                w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                        i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie­nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

10.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.8 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

10.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.08.2006 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2  W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                               na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Taka prośba i odpowiedź na nią muszą być dokonane w formie pisemnej. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie tego okresu nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy                              na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

 

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

13.1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu                    o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

13.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

 

1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                  w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

4) upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału,     o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

a)      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

b)      w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie i spełniać warunek lit c.

c)      złożone pełnomocnictwo powinno zawierać uiszczoną i skasowaną opłatę skarbową, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) – „Opłacie skarbowej podlegają (…) następujące dokumenty: stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)”.

5)      wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

6)      zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

7)      wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8)      wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości.

13.5. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).

13.7    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto­wania oferty.

13.8    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji niniejszego zamówienia Podwykonawców, musi podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

 

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

14.1     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 28.07.2006 r. do godz. 10.00.

14.2     Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku              Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59. Nie otwierać przed 28.07.2006 r. godz.10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 28.07.2006 r. o godz. 10.30.

14.7. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.

14.9     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                               na sfinansowanie zamówienia.

14.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.11 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.12 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.   Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

14.13 W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.

14.14 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.16 Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       i uznaje się ją za odrzuconą.

14.17 O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

14.18 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

15.1  Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w walucie polskiej.

15.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W tym celu Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną w placówce.

15.3 Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w kosztorysie sporządzonym metodą uproszczoną.

15.4 Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

15.5 Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

15.6 Celem rzetelnego porównania cen ofertowych, Wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w Polsce dla przedmiotu niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia.

15.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

15.8  Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

 

 

 

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

 

Cena

- waga kryterium    100%

 

Sposób oceny

    Kryterium

 

17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

 

 

            C min      

P =                  x  100 pkt. x 100 %

             C n

 

  gdzie:

P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,

 

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezapro­szonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obli­czeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się                            na poprawienie omyłki rachun­kowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

18.1    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, podając informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2    Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,                         o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji                 w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 

20.1. Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

20.2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

20.3      Po zakończeniu przetargu z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę     zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

21.1      Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach, których wartość nie przekracza 60.000 euro przepisów ustawy dotyczących odwołań oraz skarg nie stosuje się. 

21.2      Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. W takim przypadku obowiązują zasady określone w SIWZ w zakresie formy porozumiewania się z Zamawiającym.

21.4      Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.5      Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

21.6      W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.8      Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny, na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

21.9      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                      i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10  Kopię wniesionego protestu Zama­wiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępo­waniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.11 W przypadku spełnienia przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą.

21.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.13       Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

21.14 Inny protest Zamawiający rozstrzyga nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.15Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

21.16 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.17 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający infor­muje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

21.18Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

22.1      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2      W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                        Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami,

2) Kosztorys nakładczy branża budowlana

3) Kosztorys nakładczy – wymiana stolarki wewnętrznej

4) Kosztorys nakładczy – remont instalacji sanitarnej

5) Kosztorys nakładczy – remont instalacji elektrycznej

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

7) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 


Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

 

Będąc przedstawicielem(lami) firmy .............................................................................

 

Oświadczam(my), że:

firma, którą reprezentuję:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ...............................................................

      ........................, dn..........................                                            (podpis i imienna pieczęć

                                                                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.......................................................................   REGON.........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy                           ul. Odyńca 59 w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia zgodnie za:

 

Łączną cenę bez podatku VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ).

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ) w tym …......% podatku VAT w kwocie …………………….

 

Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców / bez udziału podwykonawców*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

W załączeniu nazwy oraz adresy podwykonawców.

 

Oświadczamy, że przedmiotem zamówienia wykonamy w okresie 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy.

 

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy).

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

 

  WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59, oświadczamy, że:

 

dysponujemy osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Imię i Nazwisko

 

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenia

Zakres wykonywanych czynności

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Uwaga : Należy załączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z numerem ewidencyjnym z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

      

 

 

 

 …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                             oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ

 

wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy              – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej jednego zamówienia (wartość nie może być niższa niż od ceny oferty z podatkiem VAT).

 

 

Lp.

 

Zamawiający

Data i miejsce wykonania

Wartość

zamówienia

Opis zamówienia – robót

wykonywanych przez Wykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

 

Projekt umowy nr …………….

 

w dniu  ................. 2006 roku w Warszawie pomiędzy:

 

Zespołem Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 

Bożenę Przybyszewską – Dyrektora

 

a

………………………………….. z siedzibą w ……………………….. REGON ……………………., NIP …………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………………………….……… pod nr KRS: ………………., reprezentowanym przez:

 

…………………………………, zwanym dalej Wykonawcą

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., zawarto umowę o następującej treści:

 

§ 1

1.      Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Żłobka nr 5 przy          ul. Odyńca 59.

2.      Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy, wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia ………………….., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, ofertą wykonawcy z dnia …………………., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

3.      Szczegółowy zakres robót określa:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami,

2) Kosztorys nakładczy - branża budowlana

3) Kosztorys nakładczy - wymiana stolarki wewnętrznej

4) Kosztorys nakładczy - remont instalacji sanitarnej

5) Kosztorys nakładczy - remont instalacji elektrycznej

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

7) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

§ 2

1.      Termin realizacji niniejszej umowy wynosi 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy tj. do dnia ………………………….

2.      Termin wprowadzenia na teren robót ustala się do 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Rozpoczęcie robót zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia, podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę. Nie podpisanie protokołu nie wstrzymuje terminu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.

3.      Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 3 dni  od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający elementy robót  podlegające przejściowemu odbiorowi oraz zasady i termin realizacji robót. Harmonogram ten po jego uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4.      W przypadku niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia robót może zostać zmieniony przez Strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn. Przerwy w pracach muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w dzienniku robót.

5.      Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany uporządkować teren i zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość odbioru wykonanych prac w terminie odbioru tj. w terminie określonym w ust. 1.

 

§ 3

1. Zamawiający udzieli wszel­kich niezbędnych informacji dotyczących przekazanego terenu, mających wpływ na prawi­dłowe prowadzenie zleconych robót.

2. Zabezpieczenie terenu prac, na czas trwania umowy w czasie od ich przyjęcia przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu podlega ochronie przez Wykonawcę (od kradzieży i pożaru).

                                                                        

§ 4

1.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest też do ich usunięcia w trybie pilnym na własny koszt, z tym, że przy wprowadzeniu na teren robót stan faktyczny powinien być szczegółowo opisany.

2.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót, wynikających z umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

 

§ 5

1.      Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

1)      Wartość bez podatku VAT ...................zł

       (słownie: .................................................................................................... zł

2)      Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce .......% w wysokości ………………. zł. (słownie:…………………………………………………………………….. zł.). 

3)      Cena z podatkiem VAT wynosi: .................. zł

        (słownie ..................................................................................................... zł)

3.      Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

4.      Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

5.      Cena, o której mowa w ust. 2 jest stała do końca trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

 

§ 6

1.    Odbiór końcowy robót objętych niniejszą umową nastąpi po całkowitym wykonaniu zadania, po uprzednim przeprowadzeniu przez Wykonawcę z wynikiem pozytywnym wymaga­nych prób i sprawdzeń potwierdzonych uzyskaniem pozytywnej oceny w protokółach ko­misji w co najmniej  trzyosobowym składzie.

2.    Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami. Następny dzień od końcowego odbioru robót i podpisania protokółu odbioru przez Zamawiającego będzie początkiem biegu terminu gwarancji.

3.    Przyjęcia robót oraz odbioru ich całości dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Z czynności przyjęcia i odbioru sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione w toku przyjęcia - odbioru.

4.    Nie później niż w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą.

5.    Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikowych i ule­gających zakryciu. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie trzech dni roboczych od daty powiadomienia.

 

 

§ 7

1.    Przyjęcie i rozliczenie robót objętych niniejszą umową przez Zamawiającego nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Zamawiającego.

2.    Należność Wykonawcy będzie rozliczana przelewem bezpośrednio na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy przez Zamawiającego.

3.    Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przele­wu bankowego.

 

§ 8

1 . Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru:

 -  ....................................

2. Wykonawca ustanawia Kierownictwo budowy:

-  ......................................

3.      Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

4.      Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do czynności związanych z potwierdzeniem wykonanych robót w protokóle odbioru końcowego konieczne jest działanie łączne Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Zamawiającego.

 

§ 9

1.      Na dostarczone materiały Wykonawca udziela gwarancji 36 miesięcy, na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji.

2.      Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.

3.      W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad wykrytych w czasie odbioru lub podczas gwarancji.

4.      Gwarancja nie wyklucza stosowania środków prawnych z tytułu rękojmi.

 

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

1)     z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, 

2)     z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, 

3)     za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, za  każdy dzień zwłoki,

4)      za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % ceny łącznej umowy z podatkiem VAT, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.      Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

3.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury odsetki ustawowe.

4.      Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 

§11

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związ­ku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§12

Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 13

1.      Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

1)             nie przystąpił do realizacji robót w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na teren prac,

2)                  zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez  okres 7 dni,

3)                  tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie.

2.      Zamawiający  może   odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

3.      W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy.

5.      Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba ze Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

 

§ 14

1.      W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy                                   Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

2.      Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

Załączniki do umowy:

1.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia …………….

2.      Oferta Wykonawcy z dnia …………………..

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

 

Pliki do pobrania:
ikona
Plik bez opisu
Dokument Adobe PDF / 0 kB
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.