Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Do wszystkich Wykonawców pobierających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek”. Prosimy o przesłanie faksem na nr 0-22 845-07-14: danych Państwa firmy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego przetargu oraz dokładną nazwę i adres firmy wraz z podaniem nr faksu (z informacją o pobraniu wniosku).

Wniosek udziału pdf

Wniosek udziału docOgłoszenie dotyczy

 Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                 

 Zawarcia umowy ramowej                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

mazowieckie

Tel.:

0-22 565-23-55

Faks:

0-22 845-07-14

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

 

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane                    

 Dostawy                                 

 Usługi                                     

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka przy                 ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek”. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej,  prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

45.45.30.00-7

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

45.11.00.00-1

45.22.32.00-8

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:       *        nie   

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak    nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA**

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia:  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  10/12/2009 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

         15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy zł)

2 . Wadium może być wniesione w następujących formach:

1)       pieniądzu,

2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)       gwarancjach bankowych,

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.  

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 400 000 złotych brutto każde z zamówień oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

2)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

1)       są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 500 000 zł,

2)       posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 400 000 zł.

3)       osiągnęli obroty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000 zł. w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

4.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów lub oświadczeń w następujący sposób:

Liczba wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 400 000 złotych brutto każde z zamówień – za każdą wykonaną, powyżej dwóch zamówień, robotę - 2 pkt.

Do złożenia oferty zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jednak w ilości  nie większej niż 7 Wykonawców.

W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu do złożenia oferty decydować będzie kolejność złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.    Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4.    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

6.    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związanych z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 400 000 złotych brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

7.    Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzających dysponowanie:

1)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

2)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3)     co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

8.    Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymaganych, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 7 Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował.

9.    Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 400 000 zł. wystawiona nie wcześniej niż  3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

10. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 500 000 zł.

11. Sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres potwierdzające osiągnięcie obrotów o wartości łącznej co najmniej 3 000 000 zł. w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Ponadto:

12. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną do wniosku należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

Wykonawcy są  zobowiązani ustanowić Wykonawcę - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o    udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument pełnomocnictwa powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

4)       złożenie wniosku wspólnie,

5)       prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku części zamówienia, której wykonanie powierzy osobie trzeciej (Podwykonawcy).

 

Forma złożenia dokumentów:

Dokumenty, wymienione w ogłoszeniu należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez Wykonawcę składającego wniosek.

Upoważnienie do podpisywania wniosku należy dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. W przypadku przedłożenia upoważnienia musi być ono w formie oryginału podpisanego przez osoby upoważniające, w przypadku kopii musi ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby udzielające pełnomocnictwa lub notarialnie.

Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Wykonawca sporządza 1 egzemplarz dokumentów tworzących wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami. W celu ułatwienia Wykonawcy sporządzenia dokumentów wzory formularzy dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Wniosek musi być napisany w języku polskim pismem maszynowym lub pismem technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem.

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami musi być podpisany na każdej zapisanej stronie przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku (włącznie z załącznikami) były ponumerowane a następnie zszyte lub oprawione w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

 

Wniosek powinien być opakowany  i oznakowany w następujący sposób:

Wniosek należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach).

Koperta powinna być opatrzona napisem:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na „Adaptację pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek oraz nazwą i siedzibą Wykonawcy.

W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu Zamawiający odeśle wniosek bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie protestów.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

                 Przetarg ograniczony     

Negocjacje z ogłoszeniem  

                 Dialog konkurencyjny           

Licytacja elektroniczna     

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców: 7 

 

 

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

 

Najniższa cena                                                       

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

Znaczenie

100 %

     

     

     

     

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                               nie

*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy,          ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): –

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data:  27/08/2009   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 10 00

 

Miejsce:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, sekretariat – II piętro, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

etap nr                                                 czas trwania etapu

                                                                        

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?
                         tak      nie    

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Data:  //   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      

Miejsce:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.