Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st

Warszawa, dnia 21.04.2009 r.

 

 

Do Wykonawców biorących udział w

postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie

Odpowiedź

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów zawartych w           § 1 ust. 2 pkt 5 w odniesieniu do zapisów zawartych w formularzu ofertowym i pkt 17 siwz.  W projekcie umowy Zamawiający wymaga, aby w ramach opłaty abonamentowej, realizacja połączeń głosowych odbywała się, bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń, pomiędzy istniejącymi, nowymi oraz przeniesionymi do jego sieci aktywacjami Zamawiającego, zaś  w formularzu ofertowym w  pkt 3 oczekuje podania  ceny ofertowej za 1 minutę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN) a  w siwz pkt 17-  Cenę ofertową za 1 minutę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN) – uwzględnia jako kryterium: 7,5%., czy  zatem  ww. połączenia  mają być bezpłatne?

Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

,,realizacja przez Wykonawcę połączeń głosowych pomiędzy istniejącymi, nowymi oraz przeniesionymi do jego sieci aktywacjami Zamawiającego”.

 

2. Prosimy o modyfikacje zapisów zawartych w § 5 ust.1. Wyjaśniamy ,że zapis ten jest bardzo niekorzystny dla Wykonawców i będzie zmuszał  Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

3. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 5 ust. 3: w przypadku nie włączenia w ramach konta abonenckiego, co najmniej jednej karty SIM w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu bez prawa dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W jakich sytuacjach Zamawiający będzie miał prawo do  takiego zachowania zamawiającego.

Zamawiający wykreśla z § 5 projektu umowy ust. 3.

4. We wzorze umowy w § 6 ust. 4   jest zapis, że Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zakup aparatów telefonicznych przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym zwracamy się  z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści pkt 2.6  w następujący sposób: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.”? Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć Stron ryzyka podatkowego.

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zakup aparatów telefonicznych przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia  faktury VAT. Bieżące zobowiązania Zamawiającego z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych regulowane będą przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

5. W związku z zapisem zawartym w § 7 ust.2:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dotychczasowego numeru telefonicznego dla kart SIM w ramach konta abonenckiego,  prosimy o podanie maksymalnej ilości kart do których Zamawiający zastrzega sobie prawo  zmiany dotychczasowego numeru telefonicznego np. Zamawiający przewiduje  maksymalnie 5 kart.

 

Zamawiający wykreśla z § 7projektu umowy  ust.2.

6. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 10 ust. 1: Zamawiający zobowiązuje się dołączyć komplet dokumentów wymaganych przez Wykonawcę do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jakie dokumenty ma na myśli Zamawiający , czy   o KRS?

 

Zamawiający nie ma na myśli KRS, lecz pełnomocnictwo dla Dyrektora lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

7. Prosimy o doprecyzowanie zapisów zawartych w § 11  i wskazanie enumeratywnie  przyczyn rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania postanowień projektu umowy w tym zakresie. W razie wątpliwości zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

8. Prosimy o wykreślenie bądź modyfikację  zapisów zawartych w § 12 ust.3 ,  bowiem zapis ten wskazuje, że Wykonawca ma prawo samodzielnie   potrącać   kary umowne                     z  należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wyjaśniamy, że niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych  i potrącenia ich przez Zamawiającego             z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p.

 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje treść § 13 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

,,Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przy zapłacie, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, na podstawie wystawionej noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę”.

 

9. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 12 ust.4 ,co Zamawiający rozumie pod pojęciem  odszkodowania uzupełniającego?

 

Zamawiający pod pojęciem odszkodowania uzupełniającego rozumie odszkodowanie w zakresie w jakim kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

10. Dotyczy projektu Umowy § 6 ust. 3. lit 1):

W par. § 5 ust. 1 projektu Umowy mowa jest, o co najmniej 45 aktywnych kartach. Wnosimy o dostosowanie zobowiązania do utrzymania minimalnej ilości kart sim, do co najmniej 45 aktywnych, zarówno w § 6 ust. 3. lit 1) projektu Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody. W postanowieniach umowy jest mowa o utrzymywaniu przez Zamawiającego co najmniej 1 aktywnej karty SIM. Liczba 45 aktywnych kart odnosi się zaś do gwarancji cen i opłat.

11. Dotyczy projektu Umowy § 6 ust. 4:

W regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych termin płatności ustalony jest na 14 dni od daty wystawienia faktury. Wnosimy o zmianę SIWZ i zapisów projektu Umowy w tym zakresie.

 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

12. Dotyczy projektu Umowy § 12 ust. 3:

Wykonawca nie może zgodzić się na zaproponowany zapis. Najpierw musi zostać wystawiona odpowiednia nota księgowa, a dopiero później może nastąpić ewentualne potrącenie. Wnosimy o modyfikację SIWZ-u w tym zakresie.

 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

13. Dotyczy Załącznika nr. 4 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” Pkt. I ust. 1):

Jednosekundowa taryfikacja połączeń głosowych może dotyczyć połączeń głosowych krajowych wykonywanych na terenie kraju, połączenia głosowe międzynarodowe wykonywane na terenie kraju naliczane są w trybie 60/60 sekund. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w tym punkcie, iż chodzi o połączenia krajowe wykonywane na terenie kraju.

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o naliczanie sekundowe połączeń krajowych.

14. Czy Zamawiający może doprecyzować sformułowanie par. 2 ust.2 projektu umowy ,,następować sukcesywnie w partiach”. Co Zamawiający rozumie pod w/w pojęciem.

Zamawiający wyjaśnia, iż dostawa telefonów może następować partiami np. po 20 szt. w danym dniu lub jeżeli Wykonawca dysponować będzie całą ilością, wówczas jednorazowo.

15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę par. 2 ust. 3 projektu umowy na poniższe brzmienie?

Niezwłocznie na podstawie art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami, Wykonawca po uprzednim upoważnieniu go do reprezentowania Zamawiającego, ma wystąpić do innych operatorów o przeniesienie posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonów, a po ich otrzymaniu niezwłocznie aktywować świadczenie usług na tych numerach.

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

,,Niezwłocznie na podstawie art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami, Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej informacji i po uprzednim upoważnieniu go do reprezentowania Zamawiającego, ma wystąpić do innych operatorów o przeniesienie posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonów, a po ich otrzymaniu niezwłocznie aktywować świadczenie usług na tych numerach”.

16. Czy Zamawiający dopuszcza dopisanie w paragrafie 2 projektu umowy ustępu 4 z poniższym brzmieniem?

Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. nr 42, poz. 290) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca  2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1600 z późn. zm.) Ewentualnie koszty przeniesienia pokryje Zamawiający.  

Zamawiający dodaje do § 2 ust. 4 o następującym brzmieniu:

,,Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. nr 42, poz. 290) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca  2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1600 z późn. zm.) Ewentualnie koszty przeniesienia pokryje Zamawiający”.  

Czy wybór oferty Wykonawcy wraz z załącznikiem do oferty a precyzując regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy można uznać za zaakceptowany.

Nie zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług nastąpi w momencie zawarcia umowy.

Czy Zamawiający może doprecyzować ilość aparatów jakie zamierza zakupić? W załączniku nr 4 do SIWZ ilość aparatu to 55 szt. a w opisie obliczenia ceny mowa jest o 56.

Zamawiający modyfikuje punkt 15.4 SIWZ oraz § 4 ust. 3 projektu umowy, które otrzymują następujące brzmienie: ,,Cena opisanych w załączników nr 4 do SIWZ 52 aparatów telefonicznych nie może przekroczyć 1,00 zł., 3 aparatów telefonicznych nie może przekroczyć 99,00 zł”.

,,Cena jednostkowa za 52 szt. aparatów telefonicznych produkcji …………… nie może przekroczyć 1,00 zł., oraz 3 szt. aparatów telefonicznych produkcji …………. nie może przekroczyć 99,00 zł”. 

Czy Zamawiający może doprecyzować ilość aktywnych kart SIM po wyborze oferty? W paragrafie 5 umowy.

Maksymalna liczba aktywnych kart to 55.

Liczba aktywnych kart warunkująca opłaty zgodne z zaproponowanymi w ofercie – 45.

Liczba minimalna aktywnych kart w ramach umowy przy obowiązywaniu cen z cennika  – 1.

Proszę o doprecyzowanie paragrafu 5 umowy. Zamawiający aktywujący 1 kartę SIM na jakich warunkach miałby mieć świadczone usługi? Z aktualnym cennikiem Wykonawcy jest mało precyzyjne biorąc pod uwagę ilość planów taryfowych operatorów.

Zamawiający nie widzi potrzeby precyzowania. Trudno na tym etapie byłoby wskazać konkretny cennik, czy plan, gdyż Zamawiający mógłby w ten sposób naruszyć warunki równego traktowania Wykonawców.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania w par. 4 ust. 2 projektu umowy dalszej części paragrafu? Po przekroczeniu kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy umowa ulega rozwiązaniu.

Zamawiający modyfikuje § 4 ust.2 projektu umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

,,Maksymalne wynagrodzenie po zsumowaniu wszystkich faktur, w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ………. Zł. brutto (słownie: ……………………… zł.), jaką Zamawiający przeznacza na realizację umowy.  Po przekroczeniu kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy umowa ulega rozwiązaniu”.

Dot. opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty. Proszę o jednoznaczne określenie warunków wyboru oferty. Czy o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena (punkt 17.2) czy najwyższa liczba punktów uzyskana ze wszystkich kryteriów (punkt 17.1).

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów otrzymana za wszystkie kryteria.

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.