Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy

 Zamówienia publicznego                          Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                

 Zawarcia umowy ramowej                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Faks:

0 22 845 07 14

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia kuchennego dla celów dydaktyczno - szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.


 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane                     

 Dostawy                                 

 Usługi                                     

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchennego dla celów dydaktyczno - szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

39.70.00.00-9

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

   38.31.00.00-1

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:             nie   

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

 

Okres w miesiącach:   lub    dniach: 14  

lub 

data rozpoczęcia:  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (luty 2006 – luty 2009) o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczeniem wyposażenia kuchennego (suma wartości dwóch zrealizowanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1)       Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3)       Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (luty 2006 – luty 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4)       Specyfikacje techniczne lub karty katalogowe (opisy z przykładowymi zdjęciami lub rysunkami) oferowanego wyposażenia.

5)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przez niego wyposażenie posiada znak bezpieczeństwa CE.

Ponadto:

6) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

7) Wypełniony kalkulacja cenowa  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

                 Przetarg ograniczony     

Negocjacje z ogłoszeniem  

                 Dialog konkurencyjny           

Licytacja elektroniczna     

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

 

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

Znaczenie

     

     

     

     

     

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:           nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

Ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data:  27/02/2009   (dd/mm/rrrr)                                              Godzina: 10:00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 


 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

etap nr                                                 czas trwania etapu

                                                                       

                                                                       

                                                                       

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?
                         tak      nie    

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Data:  //   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      

Miejsce:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy): Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.