Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie akcji promocyjnej

Warszawa dnia 03.02.2009 r.

 

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na

przeprowadzenie akcji promocyjnej

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie akcji promocyjnej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w dalszej treści – ustawa, Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 6  ustawy Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

 

I. Załącznik Nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 1 do projektu umowy w pkt. 10 otrzymują następującą treść:

 Założenia do kubeczka

- biały o poj. ok. 300 ml,

- wysokość ok. 9,5 cm, średnica ok. 7,5 cm

- po jednej stronie kubeczka umieszczony napis :

Warszawskie Żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu.

Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo

po drugiej umieszczone logo EOG ( takie same jak do długopisu)

       - grafika: 4+0

II. § 5 Projektu umowy otrzymuje następującą treść:

1.       „Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę czynności objęte przedmiotem umowy, o którym mowa § 1, będzie wypłacane raz w miesiącu i uwzględniać będzie tylko faktycznie wykonane przez Wykonawcę czynności w danym miesiącu.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stopnia wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym podczas kontroli.

3.       Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy Zamawiający będzie płacił na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4.       Za dzień zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

5.        Wartość oraz cena umowy są stałe do końca trwania umowy.”

 

 Pozostałe zapisy  SIWZ pozostają bez zmian.

 

           Z poważaniem

 

Załącznik : Pytania i odpowiedzi

 

Pytanie

Odpowiedź

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ma listę 10 prelegentów, których planuje zaprosić do wystąpień na 2 dniowej konferencji?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający posiada listę 10 prelegentów zaproszonych do wystąpień na konferencji, którą przekaże Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Kto ma pokryć ewentualny koszt zakwaterowania i gaż ww. prelegentów, jeśli takie koszty są planowane?

Odpowiedź nr 2

Nie są planowane koszty zakwaterowania prelegentów.

Planowane koszty zatrudnienia 10 prelegentów ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 3

Jeśli Wykonawca ma zatrudnić 10 prelegentów, jakimi kwalifikacjami powinni oni dysponować i w jakich dziedzinach się specjalizować?

Odpowiedź nr 3

Kwalifikacje prelegentów – są to osoby realizujące zajęcia warsztatowe dla rodziców w ramach projektu. Prelegenci specjalizują się w następujących dziedzinach: trener umiejętności wychowawczych, dietetyk, lekarz pediatra – 2 osoby, lekarz ortopeda, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, pielęgniarka, rehabilitant, koordynator .

 

Pytanie nr 4

Co ma się składać na wkład informacyjny w materiałach dla uczestników konferencji

Odpowiedź nr 4

Informacje do materiałów konferencyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego w wersji elektronicznej do wydruku przez Wykonawcę. Na materiały konferencyjne składają się:

- konspekty prelegentów (ok. 1-2 stron skryptu od 1 prelegenta, nie więcej niż 13 stron + 2-3 strony dodatkowo, w formacie A4, druk czarnobiały z kolorową (4+0) stroną tytułową, zbindowane, w okładce,

- ulotka informacyjna o planowanych terminach warsztatów na rok 2010 (1 strona)

- inne materiały promocyjne przekazane przez Zamawiającego w formie papierowej,

- teczki przekazane przez Zamawiającego

 

Pytanie nr 5

Aby wycenić koszt dzierżawy powierzchni reklamowych oraz czasochłonność uzgadniania formalności wynajmu, prosimy o przedstawienie dokładnej planowanej listy lokalizacji plakatów do dystrybucji

Odpowiedź nr 5

Lista planowanych lokalizacji plakatowania:

- Domy Towarowe: „Smyk” Centrum, „Promenada”, „Galeria Mokotów”, „Arkadia”,

- Metro Warszawskie

- słupy ogłoszeniowe

- Ogrody Jordanowskie, Żłobki, Poradnie D, Ośrodki Pomocy Społecznej, szpitale położnicze i dziecięce - adresy dostępne na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

 

 

Pytanie nr 6

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego czasu na dystrybucję każdorazowej partii plakatów (500sztuk) oraz czasu ekspozycji ww. plakatów, abyśmy mogli wycenić koszty dystrybucji.

Odpowiedź nr 6

Czas dystrybucji – 1 tydzień po wydruku plakatu w następujących miesiącach: - marzec - ok. 1.200 szt. (Uwaga! bardzo intensywna promocyjno-informacyjna kampania przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów dla rodziców, które zaczynają się od kwietnia. Cel -  dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników); maj - ok.300 szt.; sierpień – ok. 200 szt.; listopad – ok. 300 szt. Czas ekspozycji – 1 miesiąc

Pytanie nr 7

Jak Zamawiający określa minimalny-maksymalny czas dystrybucji każdej partii ulotek (6 250 sztuk)

Odpowiedź nr 7

Proponowane lokalizacje do akcji promocyjnej są następujące:

- Domy Towarowe Centrum,

- Galeria Mokotów,

- Promenada,

- Dom Handlowy „Smyk”

W lecie np. duże place zabaw

Kolportaż ulotek będzie się odbywał w 4 akcjach promocyjnych – sobota- niedziela po 8 godzin na lokalizacje w miesiącu w godzinach 10-18 z udziałem minimum 2 hostess w jednej lokalizacji. Proponowane dni w miesiącu przedstawiają się następująco:

7-8, 14-15, 21-22 i 28-29 marzec

22-23 i 29-30 sierpień

19-20 i 26-27 wrzesień,

17-18 i 24-25 październik

Uwaga! W marcu wskazana bardzo intensywna kampania promocyjno-reklamowa i informacyjna przed rozpoczęciem projektu, której celem jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników i sprawne przeprowadzenie naboru na warsztaty dla rodziców, które zaczynają się od kwietnia. W tym celu wskazujemy na potrzebę dystrybucji ok. 15.000 szt. ulotek na pierwszą kampanię w marcu, a na pozostałe 3 kampanie 10.000 szt.

Kolportaż ulotek w instytucjach publicznych wykazanych w SIWZ.

 

Pytanie nr 8

W przedstawionym SIWZ opis projektowanych kubków reklamowych zawiera ich wymiar: wysokość ok. 95 cm, średnica ok. 7,5 cm. Czy jest to opis zgodny z intencją Zamawiającego?

Odpowiedź nr 8

Wymiary kubeczka wynoszą: wysokość ok. 9,5 cm, średnica ok. 7,5 cm.

Pytanie nr 9

Proszę podać planowany czas trwania konferencji?

Odpowiedź nr 9

Konferencja będzie się odbywała w godzinach 9-16

 

 

Pytanie nr 10

Proszę precyzyjnie określić zakres oraz czas trwania wystąpień?

 

Odpowiedź nr 10

Zakres – lider i koordynator przedstawią założenia projektu i źródła finansowania, prelegenci podsumowują przeprowadzone warsztaty. Czas trwania wystąpienia jednego prelegenta – ok. 30 min (w umowie z prelegentem należy  uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie materiałów konferencyjnych, prezentacji itp.)

Pytanie nr 11

Proszę precyzyjnie określić rodzaj poczęstunku?

Odpowiedź 11

Poczęstunek zorganizowany w formie cateringowej. Zastawa szklana. Obsługa.

Jedna przerwa kawowa w godz. 11-11.30

 - kawa , herbata, drobne ciasteczka, soki, woda, owoce

Lunch w godz. 13-14

Minimum dwa mięsne dania gorące i jedno jarskie z dodatkami i warzywami gotowanymi oraz surówkami,

Minimum dwa rodzaje sałatek, przystawki i zimne przekąski.

Desery: ciasta domowe, owoce, napoje zimne(woda, soki), napoje gorące

 

 

 

 pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.