Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): publiczny zakład opieki zdrowotnej, gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wywóz odpadów komunalnych z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                           

przysługuje odwołanie                       

nie przysługuje odwołanie                

Dostawy                                        

Usługi                                               

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

90.10.00.00-8

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

90.20.00.00-9

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak    ilość części 2 nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  31/12/2008 (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 

 

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (grudzień 2004 - grudzień 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wywozem odpadów (suma wykonanych lub wykonywanych zamówień ma być równa lub wyższa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na daną część) oraz dysponują potencjałem technicznym - posiadają co najmniej trzy samochody śmieciarki (w przypadku składania ofertę na część nr 1) lub co najmniej jeden samochód śmieciarka (w przypadku składania oferty na część 2) i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (grudzień 2004 – grudzień 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej trzech zamówień związanych z wywozem odpadów (suma wykonanych lub wykonywanych zamówień ma być równa lub wyższa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na daną część), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

6) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

7) Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto:

8) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9) Wypełniona kalkulacja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                                                      Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem                                                     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                              

Tak     adres strony, na której będzie prowadzona _____________________________________       nie

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  21/12/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

VI.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I*

INFORMACJE NA TEMAT OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    1             Nazwa  Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L,110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

1) Krótki opis ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz organicznych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L,110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

90.10.00.00-8

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

90.20.00.00-9

...-

...-

...-

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:    lub  dniach:    (od udzielenia zamówienia) 

lub

Data  rozpoczęcia //(dd/mm/rrrr) lub zakończenia 31/12/2008   (dd/mm/rrrr)

 

 

5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                         

3.                         

4.                         

5.                          

Znaczenie

          

          

          

          

          

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I*

INFORMACJE NA TEMAT OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    2       Nazwa  Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków.

.

1) Krótki opis ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

90.10.00.00-8

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

90.20.00.00-9

...-

...-

...-

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:    lub  dniach:    (od udzielenia zamówienia) 

lub

Data  rozpoczęcia //(dd/mm/rrrr) lub zakończenia 31/12/2008   (dd/mm/rrrr)

 

 

5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                         

3.                         

4.                         

5.                          

Znaczenie

          

          

          

          

          

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 plik do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.