Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane                                      publikacja obowiązkowa       X

Dostawy                  X                                     publikacja nieobowiązkowa

Usługi                      

 

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i osoby  upoważnione do kontaktów

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:      

02-511           

Województwo:

Mazowieckie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Radosław Poniatowski

 

Tel.:

0 22 565 23 50

E-mail:

zam.publ.@zlobki.waw.pl

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.zlobki.waw.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): gminna samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca na zasadach  publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 Ogólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

 Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

 Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):

gminna samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca na zasadach  publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

 

 Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak     nie

 

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  biuletynie  zamówień publicznych?


 

TAK                   NIE   

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 4 poz.6059 z 02/01/2007(dd/mm/rrrr)

 

 

wartość zamówienia (bez VAT)

 

136.688,26 EUR

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                     

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                       

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usługi:                   nr 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych                               

                              

Główne miejsce realizacji dostawy

Placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (37 żłobków na terenie Warszawy)

Główne miejsce świadczenia usług

                              

                              

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                                      Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zawarcia umowy ramowej                                   

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

Zamówienie obejmuje dostawę min. dostawy takich artykułów jak: cukier, dżemy, herbata, kaszki, kleiki, mąka, mleko w proszku, przeciery, soki do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 


 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

15.80.00.00-6

-  -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

15.90.00.00-7

15.60.00.00-4

15.32.00.00-7

-  -

-  -

-  -

-  -

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj  procedury

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony          

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny       

 

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

 

 


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:     29/01/2007 (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

Carrot A i T Tempczyk Spółka Jawna

Adres pocztowy:

Ul. Szczytowa 16

Miejscowość:

Łomianki

Kod pocztowy:

05-092

Kraj/województwo:

Polska/Mazowieckie

E-mail:

 

Tel.:

0 22 722 95 05

Adres internetowy (URL):

-

Fax:

0 22 722 95 07

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­  592.519,02

 

Oferta z najniższą ceną 592.519,02  / Oferta z najwyższą ceną 592.519,02

 

Waluta: PLN

 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii  europejskiej        

tak      nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   …../01/2007 (dd/mm/rrrr)

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.