Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: Dostawy artykułów biurowych

 

Oznaczenie postępowania: P77/11/2010                                                                                              Warszawa, dnia 23.12.2010 r.

 

informacja numer ZŻ/341/2182/W/10/ZP/AK

 

  

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów biurowych i szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1 postępowania: Dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

W niniejszym postępowaniu w części nr 1 została złożona jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

„Partner” Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa

za cenę:

42.747,64 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.