Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35

 

Oznaczenie postępowania P83/12/2010Warszawa: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35

Numer ogłoszenia w BZP: 370003 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówce Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 35 (2 razy w tygodniu)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Szacunkowa wartość zamówienia zawiera się w łącznej kwocie 227.935,00 zł stanowiącej wartość całorocznego zamówienia (tj. od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.), którego przedmiotem jest organizacja i prowadzenie zajęć rytmiki we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego (Żłobkach i Mini Żłobkach). Szacunkową wartość zamówienia określono w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy PZP na podstawie umów z poprzedniego roku. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest usługą niepriorytetową (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe w dziedzinie 92.00.00.00-1 wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV) określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68), zastosowanie trybu namówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1. ustawy PZP, pozwoliło na wybór odpowiedniego Wykonawcy z uwagi nie tylko na cenę ale i na jego właściwości (cechy). Jednakże główną motywacją wszczęcia postępowań w trybie zamówień z wolnej ręki są przesłanki merytoryczne, a więc związane z małymi dziećmi uczęszczającymi do żłobków w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Dziecko w pierwszym okresie życia potrzebuje spokojnej i stałej troski, aby mogło wykształcić w sobie poczucie bezpieczeństwa. To stadium to tzw. okres zaufania, obejmuje pierwsze lata życia. Jeżeli te warunki te zostaną spełnione dziecko nabiera zaufania do świata i nadziei na przyszłość. Tak, więc korzystnemu rozwojowi emocjonalnemu sprzyja troskliwa opieka nad jego zdrowiem i prawidłowe zaspokajanie elementarnych potrzeb. Duże znaczenie ma też miła atmosfera, spokój i dbałość o dziecko. Podczas pobytu w żłobku pogłębia się kontakt uczuciowy dziecka z dorosłym (tzw. uczucie przywiązania), zwłaszcza wówczas gdy dziecko czuje się aprobowane, kontakt jest bogaty we wspólne doświadczenia i przeżycia. Każdy opiekun i nauczyciel pracujący na stałe w żłobku gromadzi zasoby wiedzy gorącej, czyli sposoby pracy z małym dzieckiem. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na wychowywanie emocjonalne dziecka, gdyż rozwój emocjonalny ściśle wiąże się z rozwojem i stanem zdrowia organizmu oraz stopniowym doskonaleniem wszystkich sprawności psychicznych. Ma on szczególne znaczenie dla kształtowania się późniejszych kontaktów społecznych dziecka. Uczenie się obustronnej więzi emocjonalnej, obdarzanie dowodami akceptacji emocjonalnej przy jednoczesnym unikaniu niedosytu i przesady daje szanse na powodzenie w kształtowaniu dojrzałej osobowości dziecka. Zdaniem psychologów kontakt emocjonalny między dzieckiem a stałym opiekunem sprzyja rozwijaniu się szeregu potrzeb psychicznych. Najważniejszą z nich jest potrzeba bezpieczeństwa, którą zapewnia znany dorosły. Tylko odczuwając bezpieczeństwo dziecko uczy się rzeczy nowych. Tylko w takich warunkach nowy bodziec, nowa sytuacja wywołuje odruch badawczy, któremu towarzyszy sprawne działanie. Daje to uczucie zadowolenia i satysfakcji z odkrywania nieznanego, a na tej bazie rozwijają się inne potrzeby psychiczne. Możemy zatem stwierdzić, że poczucie bezpieczeństwa dziecka ma wpływ na jego dobre funkcjonowanie w środowisku. Dziecko nawiązuje kontakt z osobą dorosłą (opiekunką, nauczycielem) i ta osoba zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Nawiązane więzy zostają zerwane gdy do grupy wchodzi nowa osoba, np. nowy opiekun, nauczyciel. Może wówczas pojawić się u dziecka reakcja emocjonalna tj. płacz, pytania o znane ciocie, gdyż odczuwa ono stan zagubienia, niezrozumienia sytuacji. Niezaspokajanie tej potrzeby powoduje pojawienie się poczucia opuszczenia, braku miłości, zagrożenia i lęku a w konsekwencji zamknięcia się w sobie. W nawiązaniu do powyższego, po konsultacji z kierownikami Żłobków i psychologami pracującymi bezpośrednio z dziećmi w żłobku, wskazane jest zatrudnienie do prowadzenia zajęć umuzykalniających z dziećmi w żłobku osób, które pracują z dziećmi od wielu lat. Po pierwsze z powodu zapewnienia opisanej wyżej zasady bezpieczeństwa (jedna z podstawowych zasad i metod postępowania wychowawczego z dziećmi do 3 roku życia), po drugie osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy z małym dzieckiem posiadają wiedzę o jego możliwościach rozwojowych i wypracowane metody wychowawcze. W ubiegłym roku żłobkowym ze względu na wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy (ogłoszenie o zawarciu umowy opublikowane w BZP dnia 22.10.2009 r. pod nr 369448-2009) na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 22 oraz w oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek oraz ze względu na otwarcie nowego Żłobka nr 36 Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu 56745 - 2010 z dnia 15.03.2010 wszczął pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia w podziale na dwie części: Część nr 1) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 22 oraz w oddziale Żłobka nr 22 tzw. Mini Żłobek oraz Część nr 2) Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 36. Postępowanie to zostało unieważnione w części nr 1) oraz w części nr 2) dnia 23.03.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Następnie Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu nr 64041 - 2010 z dnia 23.03.2010 r. wszczął drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nie zmieniając warunków udziału w postępowaniu i dopuszczają również składanie ofert częściowych. W części nr 1) została złożona jedna oferta przez Wykonawcę spełniającego warunki określone w SIWZ, oferta była zgodna z treścią SIWZ. W części nr 2) nie została złożono żadna oferta - postępowanie w tej części zostało unieważnione dnia 31.03.2010 r. podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. W związku z koniecznością zapewnienia zajęć rytmiki dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 36, Kierownik Żłobka na własną rękę wyszukała Wykonawcę, który podjął się prowadzenia zajęć w tak krótkim terminie realizacji zamówienia (od dnia 19.04.2010 r. do dnia 30.06.2010 r., gdzie zajęcia w poszczególnych placówkach trwają od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r.). Następnie Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy nr 82853-2010 z dnia 13.04.2010 r.) i po negocjacjach z wybranym Wykonawcą zawarł umowę (ogłoszenie o zawarciu umowy nr 97095-2010 z dn. 26.04.2010). Reasumując, usługi będące przedmiotem zamówienia mają specyficzny charakter, dlatego przy wyborze Wykonawcy, który ma je świadczyć celowym jest dokonywanie jego wnikliwej oceny pod względem posiadanego doświadczenia w organizacji i prowadzeniu zajęć z małymi dziećmi uczęszczającymi do żłobka, oraz posiadanych odpowiednich kwalifikacji. Zastosowanie trybu konkurencyjnego w wyborze Wykonawców w podziale na organizację zajęć rytmiki w poszczególnych placówkach Zamawiającego mogłoby skutkować w szczególności uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań, biorąc pod uwagę ilość placówek Zamawiającego, których na chwilę obecną jest 47 (Żłobki i Mini Żłobki), jak i specyficzne grono Wykonawców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie we współpracy z dziećmi do lat trzech. Zagrożenie wielokrotnego wszczynania postępowań w trybach konkurencyjnych, a tym samym częste zmiany Wykonawców, mogłyby wywrzeć nietylko negatywny wpływ na rozwój dzieci, ale i w głównej mierze niepotrzebnie skracać okres prowadzenia zajęć rytmiki w żłobkach lub wprowadzać w nim przerwy. W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rytmiki w Żłobku nr 35 w począwszy od 01.01.2011 r. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia doświadczonemu Wykonawcy, Pani Agacie Szymańskiej. Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego tożsame usługi będące przedmiotem zamówienia na podstawie zawartych umów (ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publikowane w BZP pod nr: 303253 - 2010, 196357-2009, 344527-2008, 8833-2008, oraz na podstawie zawartych umów przed dniem 01.01.2008 r.: umowa nr 134/2007 z dnia 14.09.2007 r., umowa nr 150/2006 z dnia 05.09.2006 r.). zatem charakteryzujący się odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem oraz wiedzą o możliwościach rozwojowych dzieci w wieku do lat 3, jak i wypracowane metody wychowawcze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Agata Szymańska, ul. Polna 68 m. 22, 27-400 Ostrów Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.


 Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.