Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawy jaj kurzych

 

Oznaczenie postępowania: P68/11/2010Warszawa, dnia 16.12.2010 r.

 

informacja numer: ZŻ/341/2129/W/10/ZP/AK

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

„Invest Michel”  Mariola Michelis, Marek Michelis Spółka jawna z siedzibą w miejscowości Kobierne 44A

za cenę:

71.977,33 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Invest Michel”  Mariola Michelis, Marek Michelis Spółka jawna, Kobierne 44A, 05-311 Dębe Wielkie

za cenę:

71.977,33 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Ferma Odlar Aleksandra Dębska, ul. Sokołowska 16, 05-806 Komorów

za cenę:

81.365,67 zł – oferta uzyskała 88,46 pkt w kryterium określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.