Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

 

Oznaczenie sprawy: P25/06/2010Warszawa, dnia 27.07.2010 r.

 

informacja numer: ZŻ/341/1222/W/10/ZP/JŚ

 

 

Do Wykonawców

   ubiegających się o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – część nr 1.

 

 

            W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ, w postępowaniu powadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Liczba punktów

 

1

Europejskie Centrum Kształcenia Eureka Sp. z o.o.

ul. Bursaki 6 G-H

20-150 Lublin

Część nr 1 – 3.995,00 zł

Kryterium nr 1 – 30 pkt

Kryterium nr 2 – 30 pkt

Kryterium nr 3 – 40 pkt

 

            Jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Liczba punktów

1

Europejskie Centrum Kształcenia Eureka Sp. z o.o.

ul. Bursaki 6 G-H

20-150 Lublin

Część nr 1 – 3.995,00 zł

Kryterium nr 1 – 30 pkt

Kryterium nr 2 – 30 pkt

Kryterium nr 3 – 40 pkt

2

Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1/35

00-020 Warszawa

Część nr 1 – 13.900,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

3

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

ul. Sienna 93 lok. 35

00-815 Warszawa

Część nr 1 – 4.850,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

4

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Część nr 1 – 4.800,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

5

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu MDDP Spółka komandytowa

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

Część nr 1 – 5.900,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

 
Jednocześnie informujemy, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
 

 

Warszawa, dnia 27.07.2010 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1223/W/10/ZP/JŚ

 

 

Do Wykonawców

   ubiegających się o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zakresu przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – część nr 2.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” unieważnia postępowanie  w części nr 2 z uwagi na brak ważnych ofert. Wszystkie oferty w części nr 2 zostały odrzucone.

 

 

            Jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Liczba punktów

2

Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1/35

00-020 Warszawa

Część nr 2 – 4.500,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

4

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Część nr 2 – 4.500,00 zł

Oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy została odrzucona

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.