Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


INFORMACJA o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla grupy 26 osób kierujących pracownikami

 

 

informacja numer: ZŻ/341/1049/W/10/ZP/AKWarszawa dnia 01.07.2010 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla grupy 26 osób kierujących pracownikami Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Walor" Agencja Ochrony Osób i Mienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Patriotów 212, 04-804 Warszawa

za cenę: 1.612,00 zł

i uzyskała łączną ilość 100 pkt, przy kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

- uzyskała 70 pkt, w kryterium „cena” – 70 %

- uzyskała 30 pkt, w kryterium „doświadczenie” – 30%

(4 wykonane należycie szkolenia, przy 4 należycie wykonanych szkoleniach wśród przeprowadzonych przez Wykonawców)

    punkty zostały obliczone w sposób określony w pkt 17.2 SIWZ

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez "TBF" Spółka cywilna Tomasz Fic, Patrycja Fic, ul. Lecha 12, 03-610 Warszawa

za cenę: 150,00 zł

i nie była oceniana, gdyż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez „CS Szkolenie i Doradztwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Minerska 16 04-506 Warszawa

za cenę: 3.360,00 zł

i uzyskała łączną ilość 48,58 pkt, przy kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

- uzyskała 33,58 pkt, w kryterium „cena” – 70 %

- uzyskała 15 pkt, w kryterium „doświadczenie” – 30%

(2 wykonane należycie szkolenia, przy 4 należycie wykonanych szkoleniach wśród przeprowadzonych przez Wykonawców)

    punkty zostały obliczone w sposób określony w pkt 17.2 SIWZ

 

Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Walor" Agencja Ochrony Osób i Mienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Patriotów 212, 04-804 Warszawa

za cenę: 1.612,00 zł

i uzyskała łączną ilość 100 pkt, przy kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

- uzyskała 70 pkt, w kryterium „cena” – 70 %

- uzyskała 30 pkt, w kryterium „doświadczenie” – 30%

(4 wykonane należycie szkolenia, przy 4 należycie wykonanych szkoleniach wśród przeprowadzonych przez Wykonawców)

    punkty zostały obliczone w sposób określony w pkt 17.2 SIWZ

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.