Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


ZAWIADOMIENIE o nieważnieniu postępowania: Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

 

informacja numer: ZŻ/341/965/W/10/ZP/AK

Warszawa, dn. 18.06.2010 r.  

 

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1 i nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie  w części nr 1 oraz w części nr 2.

Zamawiający na moment wszczęcia postępowania nie uzyskał akceptacji planu rzeczowo-finansowego, wymaganej przez jednostkę nadrzędną do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w pkt 7 SIWZ określił termin realizacji zamówienia, tj. od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2010 r. Na dzień dzisiejszy, Zamawiający nie może określić terminu, w którym byłoby możliwe zawarcie umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.