Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych (łączna liczba osób - 21)Warszawa: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych (łączna liczba osób - 21).

Numer ogłoszenia w BZP: 161920 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych (łączna liczba osób - 21)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jest organizacja i przeprowadzenie jednego szkolenia Kontrola placu zabaw dla nowych kierowników i pracowników gospodarczych w łącznej liczbie 21 osób w terminie 23.06.2010 r. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o program szkolenia, zgodnie z którym zostaną omówione następujące kwestie: 1) Wprowadzenie do zagadnień Systemu Kontroli Placów Zabaw w odniesieniu do aktualnych norm PN-EN 1176-7:2008. 2) Omówienie składowych Systemu Kontroli Placów Zabaw. 3) Instrukcja obsługi Systemu: prowadzenie Ksiązki Placu Zabaw, zasady rejestracji placu zabaw i urządzeń, rodzaje kontroli przeprowadzanych w ramach Systemu, 4) Omówienie obowiązków kierowników Żłobków. 5) Omówienie obowiązków pracowników gospodarczych. 6) Szczegółowe omówienie formularzy 7) Zgłaszanie wypadku. 8) Pytania do prowadzącego szkolenie i odpowiedzi. 9) Omówienie indywidualnych problemów z prowadzoną w żłobkach dokumentacją. Celem szkolenia jest przygotowanie nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych do wykonywania samodzielnych czynności kontroli sprzętu i zabawek znajdujących się na placu zabaw w ramach kontroli placów zabaw, w tym kontroli regularnych (przez oględziny), funkcjonalnych oraz corocznych. Posiadanie wiedzy z tego zakresu jest niezbędne, osoby te ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci korzystających z urządzeń i zabawek znajdujących się na placu zabaw. W związku z powyższym Zamawiający posiada już wdrożony i stosowany w placówkach (Żłobkach i Mini Żłobkach) system zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw (system kontroli placu zabaw), w oparciu o obowiązujące we wszystkich placówkach dokumenty książki placów: plany kontroli, harmonogramy konserwacji i napraw, zabaw oraz formularze rejestracji wypadków i usterek, itp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi szkolenia specjalistycznego (grupowego). Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.200,00 zł i zawiera się w łącznej kwocie 99.600,00 zł stanowiącej wartość całorocznego zamówienia, którego przedmiotem są szkolenia o różnej tematyce w ramach różnych kodów CPV. Szacunkową wartość zamówienia określono w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy PZP na podstawie poprzedniej umowy o tożsamym zakresie szkolenia oraz obowiązujących cen u tego samego Wykonawcy. Zamawiający zakłada, iż końcowym efektem zrealizowanego szkolenia specjalistycznego będzie przygotowanie nowych kierowników Żłobków i pracowników gospodarczych do wykonywania samodzielnych czynności kontroli sprzętu i zabawek znajdujących się na placu zabaw w ramach kontroli placów zabaw, w tym kontroli regularnych (przez oględziny), funkcjonalnych oraz corocznych. Posiadanie wiedzy z tego zakresu jest niezbędne, osoby te ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci korzystających z urządzeń i zabawek znajdujących się na placu zabaw. W związku z powyższym Zamawiający posiada już wdrożony i stosowany w placówkach (Żłobkach i Mini Żłobkach) system zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw (system kontroli placu zabaw), w oparciu o obowiązujące we wszystkich placówkach dokumenty książki placów zabaw: plany kontroli, harmonogramy konserwacji i napraw oraz formularze rejestracji wypadków i usterek, itp. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie uczestników szkolenia z zakresu prawidłowego prowadzenia w/w dokumentacji. W związku z faktem, iż szkolenie jest usługą niepriorytetową (usługa należąca do kategorii nr 24 - usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usługi szkolenia specjalistycznego w dziedzinie 80.51.00.00-2 wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV) określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68), zastosowanie trybu namówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1. ustawy PZP, pozwoli na wybór odpowiedniego Wykonawcy z uwagi nie tylko na cenę ale i na jego właściwości (cechy). Usługi w zakresie szkolenia mają specyficzny charakter, dlatego przy wyborze Wykonawcy, który ma je świadczyć celowym jest dokonywanie jego wnikliwej oceny pod względem posiadanego doświadczenia w organizacji szkoleń, jak i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń). Zastosowanie trybu konkurencyjnego w wyborze Wykonawcy mogłoby skutkować w szczególności naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków: zamówienia, których przedmiotem są właśnie usługi szkoleniowe o charakterze specjalistycznym Zamawiający udziela sukcesywnie, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz posiadanie wystarczających środków finansowych. Negocjacje z wyłonionym Wykonawcą pozwolą określić optymalne warunki umowy, które przyczynią się do zapewnienia wysokiej jakości szkolenia przy zachowaniu konkurencyjnej ceny z uwagi na fakt, już wcześniejszej realizacji zamówień przez tego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego właśnie w tej tematyce. Zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy: Centrum Kontroli Placów Zabaw Dominik Berliński Plac Zgody 6A 05-820 Piastów Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie w oparciu o wdrożony i stosowany przez Zamawiającego system kontroli placów zabaw, opracowany z udziałem w/w Wykonawcy, którego dokumentacja uzyskała Certyfikat Instytutu Sportu w Warszawie. Wykonawca opracował niezbędną dokumentację Systemu Kontroli oraz przeprowadził w 2008 roku na rzecz Zamawiającego szkolenie o tożsamej tematyce dla ówczesnych kierowników Żłobków oraz pracowników gospodarczych. Przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest niezbędne ze względu na zatrudnienie nowych kierowników i pracowników gospodarczych oraz rozpoczęcie sezonu w którym dzieci uczęszczające do placówek korzystają z urządzeń i zabawek zainstalowanych na placach zabaw. Wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w zakresie Przeglądy i ocena zgodności wyposażenia placów zabaw, szkolenia w zakresie budowy i eksploatacji placów zabaw (jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji). Z uwagi na niewielką wartość zamówienia (1.200,00 zł), fakt że celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z dokumentami obowiązującymi u Zamawiającego oraz wieloletnie doświadczenie Wykonawcy i współpracę związaną z opracowaniem ksiązki placu zabaw i Systemu Kontroli obowiązującego u Zamawiającego - zasadne jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Centrum Kontroli Placów Zabaw Dominik Berliński, Pl. Zgody 6A, 05-820 Piastów, kraj/woj. mazowieckie.


 Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.