Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu w Żłobku nr 1

Warszawa: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 1.

Numer ogłoszenia w BZP: 135619 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 1..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 1 w dniach: 29.05.2010 r., 02.10.2010 r., 20.11.2010 r., 27.11.2010 r. - po 8 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust 1 art 66 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Przedmiotem zamówienia są usługi określone w kodzie CPV 85.10.00.00-0 jako usługi społeczne i zdrowotne - kategoria nr 25 zgodnie z treścią Wykazu usług o charakterze niepriorytetowym będącego ząłącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12 poz. 68). Wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki jest podyktowane tym, iż dotychczasowy Wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia, wypowiedział umowę nr 264/305/żł1/09 zawartą dnia 23.11.2009 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 32371-2010). Zawarta umowa zakładała realizację przedmiotu zamówienia w określonych datą siedmiu terminach: 16.01.2010 r., 27.02.2010 r., 22.05.2010 r., 29.05.2010 r., 02.10.2010 r., 20.11.2010 r., 27.11.2010 r. Umowa z dotychczasowym Wykonawca usług uległa rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 26.05.2010 r. - bliski termin wykonania przedmiotu zamówienia (29.05.2010 r.) uniemożliwia zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z zaciągniętym zobowiązaniem (umowa finansowa o dofinansowanie projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL 0392) Zamawiający obowiązany jest zapewnić realizację warsztatów zgodnie z harmonogramem ich realizacji w konkretnej placówce (w tym przypadku w Żłobku nr 1) w postaci zatrudnienia dwóch opiekunek w celu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w trakcie realizacji jednego warsztatu. Wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego Wykonawcę usługi determinuje Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w terminach: 29.05.2010 r., 02.10.2010 r., 20.11.2010 r. oraz 27.11.2010 r. Zamawiający w wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki kierował się również zasadami celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków oraz koniecznością terminowej realizacji zadań ściśle określonych w założeniach do Projektu, których terminu nie można zmienić. Zawarcie umowy z jednym Wykonawcą na wskazane wyżej terminy jest podyktowane koniecznością zapewnienia przez Zamawiającego obsady personalnej wszystkich zaplanowanych warsztatów w roku 2010. Zgodnie z założeniami Projektu w skład obsady personalnej na jeden warsztat wchodzą trenerzy specjalizujący się w danej dziedzinie realizowanego warsztatu tematycznego oraz dwie osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dwie osoby przygotowujące posiłki i jedna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (karmiąca dzieci oraz sprzątająca podczas warsztatów). Z założenia usługi prowadzenia zajęć, sprawowania opieki nad dziećmi oraz przygotowywania posiłków winny być realizowane przez personel danego żłobka, doskonale znający standardy opieki i żywienia dzieci w wieku do lat trzech. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia pracownikowi Żłobka nr 1, który był już Wykonawcą tożsamych usług będących przedmiotem zamówienia (w przypadku gdy dotychczasowy Wykonawca nie mógł zrealizować zawartej umowy w terminie 22.05.2010 r,) i jest zatrudniony w Żłobku nr 1 na stanowisku opiekunki dziecięcej, zatem posiadający wiedzę i właściwe kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem (dyplomem) oraz charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat trzech. Zastosowanie konkurencyjnego trybu wyłonienia Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia mogłoby skutkować uniemożliwieniem właściwej realizacji zadań określonych w Projekcie oraz uniemożliwieniem właściwego wykorzystania przydzielonych dla Zamawiającego środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Agnieszka Kamianowska-Raszpla, ul. Nowogrodzka 78 m. 31, 02-018 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.