Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinanso

Warszawa: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 30.

Numer ogłoszenia w BZP: 129215 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 30..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków dla dzieci i rodziców podczas warsztatów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392) w Żłobku nr 30 (w dniach: 29.05.2010 r. oraz 02.10.2010 r. po 8 godzin)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust 1, art66 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Przedmiotem zamówienia są usługi określone w kodzie CPV 55.30.00.00-3 jako usługi hotelarskie i restauracyjne - kategoria nr 17 zgodnie z treścią Wykazu usług o charakterze niepriorytetowym będącego ząłącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12 poz. 68). Wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki jest podyktowane tym, iż dotychczasowy Wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia, wypowiedział umowę nr 386/305/żł30/09 zawartą dnia 14.12.2009 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 35781-2010) - umowa uległa rozwiązaniu dnia 19.05.2010 r. Zawarta umowa zakładała realizację przedmiotu zamówienia w określonych datą trzech terminach: 06.03.2010 r., 29.05.2010 r., 02.10.2010 r. Umowa z dotychczasowym Wykonawca usług uległa rozwiązaniu dnia 19.05.2010 r. - bliski termin wykonania przedmiotu zamówienia (29.05.2010 r.) uniemożliwia zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z zaciągniętym zobowiązaniem (umowa finansowa o dofinansowanie projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL 0392) Zamawiający obowiązany jest zapewnić realizację warsztatów zgodnie z harmonogramem ich realizacji w konkretnej placówce (w tym przypadku w Żłobku nr 30) w postaci zatrudnienia dwóch kucharek w celu przygotowywania posiłków dla dzieci oraz ich rodziców czy też opiekunów w trakcie realizacji jednego warsztatu. Wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego Wykonawcę usługi determinuje Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w obu terminach: 29.05.2010 r., 02.10.2010 r. Jednocześnie należy wskazać, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie jest możliwe przygotowywanie posiłków w trakcie jednego warsztatu tylko przez jedną zatrudnioną kucharkę - posiłki są przygotowywane dla grupy minimum 12 osób dorosłych oraz dla towarzyszących im dzieci, zatem konieczne jest zatrudnienie drugiej osoby (kucharki) do zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w Projekcie. Zamawiający w wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki kierował się również zasadami celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków oraz koniecznością terminowej realizacji zadań ściśle określonych w założeniach do Projektu. Zawarcie umowy z jednym Wykonawcą na oba wskazane terminy jest podyktowane koniecznością zapewnienia przez Zamawiającego obsady personalnej wszystkich zaplanowanych warsztatów w roku 2010. Zgodnie z założeniami Projektu w skład obsady personalnej na jeden warsztat wchodzą trenerzy specjalizujący się w danej dziedzinie realizowanego warsztatu tematycznego oraz dwie osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dwie osoby przygotowujące posiłki i jedna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (karmiąca dzieci oraz sprzątająca podczas warsztatów). Z założenia usługi prowadzenia zajęć, sprawowania opieki nad dziećmi oraz przygotowywania posiłków winny być realizowane przez personel danego żłobka, doskonale znający standardy opieki i żywienia dzieci w wieku do lat trzech, znający zaplecze kuchenne żłobka oraz procedury przygotowywania posiłków. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia pracownikowi Żłobka nr 30, który był już oraz jest nadal Wykonawcą tożsamych usług będących przedmiotem zamówienia na podstawie zawartych w 2009 roku umów (ogłoszenia o zawarciu umów nr: 123904-2009, 35789-2010) zatem charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem, znajomością procedur oraz posiadaniem aktualnej książeczki sanepidu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Iwona Bukowska, ul. Borków 46J, 04-786 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.