Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: roboty budowlane

Numer ogłoszenia w BZP: 54469 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59 - zamówienie dodatkowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji robót w związku z dokonaniem przez Wykonawcę odkrywek zaistaniała konieczność wykonania robót, które nie zostały ujęte w umowie podstawowej. W związku z powyższym został opracowany projekt zamienny konstrukcji stropu na parterze budynku z którego wynikała konieczność wykonania następujących robót: 1) wynikających ze zmiany konstrukcji stropu w części bocznej budynku 2) wykonanie podbicia fundamentów w części środkowej budynku. W trakcie realizacji prac budowlanych podczas wykonywania prac rozbiórkowych, po rozbiórce posadzek stwierdzona została różna wysokość stropów w ten sposób że pomiędzy stropami występuje próg o wysokości ok. 8 cm. Zmiana podziału pomieszczeń powoduje konieczność zlikwidowania różnicy wysokości przez wykonanie nowych stropów o wysokości mniejszej niż dotychczasowy strop. Zmiana na umożliwi zachowanie jednakowego poziomu posadzki na parterze co poprawi bezpieczeństwo użytkowania, a wszczególności biorąc pod uwagę fakt, iż użytkownikami będą małe dzieci. Podczas wykonywania prac robiórkowych posadzki w piwnicy polecono dodatkowo wykonać odkrywkę fundamentów. W wyniku odkrywki na podstawie stanu konstrukcji fundamentów zalecono dokonanie podbicia fundamentów. Prace projektowe nie uwzględniały powyższych elementów, gdyż w trakcie ich wykonywania nie było możliwe dokonanie odkrywek z uwagi na fakt, iż złobek był cały czas czynny i nie było możliwości wyłączenia jego pracy, a w dostępnej dokumentacji technicznej brak było informacji dot. wykonania stropu oraz konstrukcji fundamentu. Z tych względów możliwa była identyfikacja dopiero po rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Bez wykonanie wskazanych prac nie jest możliwe kontynuowanie dalszych prac budowlanych, min. w zakresie wykończenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Rekord A.W. Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.