Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 23.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o odrzuceniu ofert oraz Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w wyniku rozstrzygnięciu wniesionych protestów oraz po dokonaniu ponownej oceny i badania ofert, informuje, iż odrzucił oferty Wykonawców:

1) MZ Serwis Magdalena Kantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

2) „Arka” – Company Unlimited, Maciej Czernecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli ,,zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

3) Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego” unieważnia przedmiotowe postępowanie. Niniejsze postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Zamawiający w poz. nr 50 kalkulacji cenowej nie określił w sposób jasny i nie budzący wątpliwości, iż wymaga zaoferowania przez Wykonawców rękawic nie noszących znamion produktu medycznego, co oznaczało, iż właściwą stawką podatku VAT jest stawka 22%. Jednocześnie biorąc pod uwagę i nieprecyzyjny opis produktów zawarty w kalkulacji cenowej nie może działać na niekorzyść Wykonawców Zamawiający nie może przyjąć w niniejszym postępowaniu jako właściwej stawki podatku VAT w wysokości 7%, ani stawki podatku VAT w wysokości 22%. Z tych względów z uwagi na brak jasnego i precyzyjnego opisu i wskazania charakteru produktu, a co za tym idzie i stawki podatku VAT Zamawiający nie może rozstrzygnąć postępowania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Gdyby Zamawiający tak postąpił naruszyłby zasadę równego traktowania Wykonawców w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
MZ Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
za cenę:
249.405,55 zł

Oferta nr 2)
P.H. Ewapol Józef Kwiatkowski, ul. Sonaty 21/402, 02-744 Warszawa
za cenę:
240.908,84 zł

Oferta nr 3)
„Arka” – Company Unlimited, Maciej Czernecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa
za cenę:
269.349,77 zł

Oferta nr 4)
Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
273.316,02 zł

Warszawa, dn. 09.02.2010 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
273.316,02 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
MZ Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
za cenę:
249.405,55 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2)
Przedsiębiorstwo Handlowe Ewapol Józef Kwiatkowki, ul. Sonaty 2 lok 402, 02-744 Warszawa
za cenę:
240.908,84 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 3)
„Arka” Company Unlimited Maciej Czarnecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa
za cenę:
269.349,77 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 4)
Firma Handlowa „Alamo” – Spółka jawna Siedlecki Andrzej, Siedlecka Małgorzata, ul. Żegoty 8, 02-263 Warszawa
za cenę:
273.316,02 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.