Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania: dostawa zestawów do utrzymania czystości

Warszawa, dnia 22.12.2009 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do utrzymania czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. W-wy

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na dostawę zestawów do utrzymania czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne” informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Niniejsze postępowanie obarczone jest wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 387 KC ,,Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna”. Zamawiający określił w SIWZ termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 28.12.2009 r. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie nie krótszym niż 7 dni, umowa w przedmiotowym postępowaniu mogłaby być zawarta najwcześniej w dniu 30.12.2009 r., jeżeli informacja o wyborze zostałaby przekazana 22.12.2009 r. Tak więc umowa byłaby zawarta po upływie terminu przewidzianego na realizację. Taka umowa byłaby umową o świadczenie niemożliwe, a więc umową nieważną.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.