Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 19.12.2008 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów z placówek wchodzących w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 i 2 złożyła i została wybrana do realizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa:

Część nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – za cenę 129.320,20 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Część nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – za cenę 42.853,50 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa:

Część nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – za cenę 129.320,20 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Część nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – za cenę 42.853,50 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.