Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 22.12.2008 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

„Pollop” Wojciech Czarnomski, ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Wiązowna Duchnów za cenę 411.384,12 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„Pollop” Wojciech Czarnomski, ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Wiązowna Duchnów za cenę 411.384,12 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 2.

Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Spółka jawna, ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa za cenę 373.082,86 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.