Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dn. 17.02.2009 r.

I N F O R M A C J A o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i szkoleniowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na zawarty w SIWZ błąd w sposobie obliczania ceny, który ujawnił się na etapie oceny ofert, polegający na obowiązku podania jednocześnie wartości bez podatku VAT za daną pozycję stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej bez podatku VAT i ilości sztuk oraz ceny łącznej z podatkiem VAT za daną pozycję, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy, na podstawie której Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.