Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59”.

Warszawa, dn. 04.08.2009 r.

I N F O R M A C J A o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

„Helbau” Usługi budowlane Walentyna Śliwińska-Urbat, Romanówka 32, 17-300 Siematycze za cenę: 3.284.239,87 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 2.

Rekord A.W. Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa za cenę: 3.271.410,37 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta nr 3.

„Zab-Bud” Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a lok. 3, 00-466 Warszawa za cenę: 2.868.164,39 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.