Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie akcji promocyjnej.

Warszawa, dn. 13.02.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie akcji promocyjnej.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

„World Media” Robert Klatt, ul. Witosa 13, 96-520 Iłów za cenę 105.800,05 zł – oferta uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1.

D & M Z. Malicki, D. Fomin-Malicka M. Maliski Sp. j., ul. Górskiego 4 lok. 27, 00-033 Warszawa za cenę: 364.950,80 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oferta nr 2.

„World Media” Robert Klatt, ul. Witosa 13, 96-520 Iłów za cenę 105.800,05 zł i uzyskała łączną ilość punktów 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Oferta nr 3.

“R&R” Rafał Roskowiński, ul. Poduchowna 4, 26-600 Radom za cenę 207.101,00 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.