Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Modernizacja budynku Żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9”.- III

Warszawa, dn. 06.08.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pt. ,,Modernizacja budynku Żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9”.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie”, zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1”, informuje o wyborze oferty Wykonawcy:

„„Gama-Bud 2000” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa za cenę: 927.448,31 zł, która uzyskała łączną ilość punktów 99,78 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena 100 % jako najkorzystniejszej, z uwagi na fakt odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę „Rekord A.W.” Sp. z o.o. Wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca „Rekord A.W” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 lok. 100, nie stawił się w żadnym z trzech terminów wyznaczonych przez Zamawiającego celem zawarcia umowy oraz nie przedstawił oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z pkt 19.1 SIWZ. Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.