Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja dla Rodziców dotycząca Dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun – to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w m. st. Warszawa, pracujących w różnych formach zatrudnienia i płacących tu podatki, którzy wychowują dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym również aktywnie poszukujących pracy zawodowej i mających szanse na jej podjęcie.

 
Kryteria, jakie muszą spełniać osoby zainteresowane tą formą opieki są następujące:
1. Miejsce zamieszkania w m.st. Warszawa.
2. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy (również do szczególnych organów skarbowych na terenie m. st Warszawy).
3. Wiek dzieci korzystających z usług Dziennego opiekuna - od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.
4. Rodzice utworzą grupę 5 –ga dzieci w środowisku lokalnym.
Ponadto rodzice zobowiążą się do:
• udzielania pomocy Dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki na dziećmi co najmniej przez 8 godzin tygodniowo;
• zapewnienia dziecku dziennego wyżywienia, w tym napojów;
• ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka i uiszczanie tych opłat w terminie do dnia 12 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni u kierownika wskazanego żłobka.
Po spełnieniu powyższych kryteriów, o przyjęciu do Dziennego opiekuna decyduje liczba punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów – data rejestracji w systemie.

UWAGA
Rejestracja dziecka do DO w systemie rekrutacyjnym ZŻ: www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012
Do systemu wprowadzić należy rzetelnie dane wynikające z aktu urodzenia dziecka oraz aktualne dane teleadresowe rodziców (mail, telefon, adres zamieszkania) wraz ze wskazaniem z rozwijalnej listy :
1. US w Warszawie, z którym rozliczają się rodzice;
2. preferowanej lokalizacji Dziennego opiekuna – jedno wskazanie z wykazu :
www.zlobki.waw.pl/pliki/DO_mieszkania.pdf
Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji osoby uprawnione otrzymują na wpisane we wniosku adresy mailowe systemowo wygenerowaną informację potwierdzającą rejestrację wniosku i status „zarejestrowany”.
Po wydrukowaniu wniosku, podpisaniu przez Rodziców /rodzica samotnie wychowującego dziecko wniosek należy w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty rejestracji dostarczyć do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 (parter) w godz. 8.00 - 15.30.

W przypadku rejestracji do Dziennego Opiekuna jako żłobek pierwszego wyboru należy wybrać "DO - DZIENNY OPIEKUN" i nie wybierać pozostałych pozycji. Jeżeli rejestracja ma być do żłobków i do Dziennego Opiekuna, należy złożyć dwa osobne wnioski na różne numery PESEL (np. na PESEL jednego z rodziców).

Rodzice (opiekunowie prawni) z mocy ustawy umocowani zostali do udzielania pomocy Dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki. Pomoc ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z Dziennymi opiekunami.
Z doświadczenia życiowego wynika, że nie zawsze mimo zadeklarowanego współdziałania rodzic będzie mógł współpracować z Dziennym opiekunem.
Dla bezpieczeństwa i konieczności spełnienia usługi w sposób zgodny z ustawą, w warunkach takich jak domowe, przyjaznych dla dziecka, niezbędne jest przygotowanie wolontariuszy, którzy po odbyciu 40-godzinnego szkolenia wspomagać będą rodziców w tej roli.

Pozyskanie osoby, która posiada bądź niezbędne ustawowo określone kwalifikacje zawodowe (art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), bądź wyrazi wolę odbycia szkolenia i zawrze stosowne porozumienie z m. st. Warszawa – Zespołem Żłobków, jest zadaniem rodziców. Od rodziców oczekuje się również woli poddania się szkoleniu, głównie po to, by uzyskali wiedzę i umiejętność udzielania dzieciom pierwszej pomocy. Miasto st. Warszawa – umożliwi wskazanym i zachęconym przez rodziców do tej roli osobom odbycie bezpłatnego szkolenia w wymaganym wymiarze.

Dzienny opiekun powinien bowiem świadczyć usługi opiekuńcze dla nie więcej niż 5-ciorga dzieci przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza Dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz).Sprawowanie opieki nad dziećmi u Dziennego opiekuna wymagać będzie świadczenia pomocy przez rodzica lub wskazanego przez tego rodzica wolontariusza co najmniej 8 godzin w czasie tygodnia.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione Dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki.


Szczególną wagę przywiązuje się do właściwej współpracy Dziennego opiekuna i rodziców.
Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko Dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom (wskazanym przez rodziców wolontariuszom).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Dziennego opiekuna

e-mail: dzienny-opiekun@zlobki.waw.pl   tel. 22 565 23 57

lub numerem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa: INFOLINIA D.O.


Wykaz lokali mieszkalnych, w których są świadczone usługi Dziennego opiekuna w m. st. Warszawa.

Regulamin organizacyjny punktów dziennego opiekuna

Regulamin rekrutacji do Dziennego opiekuna

Umowa korzystania z usług opiekuńczych


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.